Wyjątkowe cechy ubezpieczeń oszczędnościowych Prudential

Ubezpieczenia oszczędnościowe oferowane przez Prudential – START W ŻYCIE, EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW to rozwiązania ubezpieczeniowo – oszczędnościowe, których istotą jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek określonych zdarzeń, połączone z oszczędzaniem środków na dowolny cel.

 

Ubezpieczenie oszczędnościowe, pomimo swojej innowacyjności, to klasyczne ubezpieczenie na życie, w którym ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową i element ochronny ma w nim istotne znaczenie. Cechą charakterystyczną takich tradycyjnych ubezpieczeń jest występująca w nich gwarancja wypłaty określonej w umowie kwoty, co istotnie odróżnia je od ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w których ryzyko ponosi Klient.

"Twoje świadczenia budowane są z wykorzystaniem niespotykanej na polskim rynku strategii lokowania środków. Jest ona oparta na lokowaniu przez Prudential środków pochodzących ze składek w With-Profits Sub-Fund („WPSF"). O wyniki WPSF dbają doświadczeni zarządzający z Prudential."

Radosław Gołaszewski
Dyrektor ds. rozwoju produktów

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe Prudential zapewniają:

 • Ochronę życia w ramach umowy głównej, z możliwością rozszerzenia jej zakresu poprzez zawarcie umów dodatkowych.
 • Możliwość długoterminowego gromadzenia kapitału na dowolny cel, zależny od indywidualnych potrzeb.
 • Elastyczność pozwalającą na:
  • wybór częstotliwości, z jaką chcesz opłacać składki. W zależności od indywidualnych preferencji finansowych składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie albo rocznie,
  • dostosowanie wysokości składki i sumy ubezpieczenia do Twoich bieżących potrzeb,
  • zawieszenie opłacania składek,
  • skorzystanie z indeksacji, która pozwoli utrzymać realną wysokość przyszłych świadczeń,
  • gwarantowane podwyższenie gwarantowanej sumy z tytułu dożycia/sumy ubezpieczenia z tytułu umów dodatkowych w szczególnych sytuacjach życiowych.

Informacje prawno – podatkowe oparte na regulacjach prawnych i podatkowych aktualnych na dzień 31.12.2021:

 • Pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskazane osoby otrzymają pieniądze z tytułu umowy, które nie będą podlegały podatkowi od spadków i darowizn.

Strategia lokowania środków

 • Prudential lokuje środki pochodzące z umów ubezpieczenia na życie i dożycie w With-Profits Sub-Fund (WPSF), który jest częścią With-Profits Fund (WPF), stanowiącego pulę aktywów zarządzanych przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie („PAC”), przeznaczonych na pokrycie świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia. WPF ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i jest regulowany przez Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority.
 • Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie („PAC”) powołał niezależny Komitet With-Profits, którego zadaniem jest weryfikacja i ocena działania With-Profits Fund oraz sposobu, w jaki interesy wszystkich posiadaczy polis są brane pod uwagę.
 • Profile oszczędzania
  Polscy Klienci mają do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:

  • Konserwatywny profil oszczędzania, którego strategia zakłada lokowanie nie mniej niż 70%  aktywów  w obligacje polskiego Skarbu Państwa lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostała część aktywów jest lokowana w inne instrumenty finansowe,
  • Zrównoważony profil oszczędzania, którego strategia zakłada lokowanie nie mniej niż 45% aktywów  w obligacje polskiego Skarbu Państwa lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostała część aktywów jest lokowana w inne instrumenty finansowe,
 • Wybrany profil oszczędzania ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, czyli kwot, które przysługują z tytułu umowy ubezpieczenia. Decydując się na Zrównoważony profil oszczędzania możesz otrzymać nieco niższą gwarantowaną sumę z tytułu dożycia niż w Profilu Konserwatywnym, za to możesz liczyć na wyższe premie.
 • Strategia inwestycyjna w ramach profili oszczędzania jest oparta na odpowiednio dobranych aktywach o różnym poziomie ryzyka, zarówno z rynku polskiego, jak i z rynków zagranicznych. Zarówno struktura aktywów, jak i doświadczenie zarządzających oraz wykorzystanie efektu synergii  w zarządzaniu wszystkimi aktywami przez Prudential, pozwala skorzystać z szerszego wachlarza możliwości inwestycyjnych w porównaniu do tradycyjnych ubezpieczeń kapitałowych oferowanych na polskim rynku.

Wysokość premii

Prudential dokłada starań, aby efektywnie zarządzać aktywami i osiągać wyniki z lokowania środków umożliwiające deklarowanie premii, które powiększą świadczenia wypłacane z tytułu umowy.

 • Premia roczna
  • Ustalenie stawek premii rocznej uwzględnia równorzędne traktowanie wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w danym roku kalendarzowym, wszystkich okresów ubezpieczenia, oraz zależy od wielu czynników, takich jak: wartości środków przypisanych do wszystkich umów zawartych przez Prudential w Polsce, do których stosowane będą stawki premii rocznej, wysokości gwarantowanych sum z tytułu dożycia oraz premii rocznych zadeklarowanych dla wszystkich umów zawartych przez Prudential w Polsce, do których stosowane będą stawki premii rocznej, oczekiwane przez Prudential stopy zwrotu z lokowania środków przypisanych do odpowiednich profili oszczędzania, stawki premii rocznych ustalonych w poprzednich latach.
  • Wysokość stawek procentowych premii rocznej dla umów, których rocznica przypada w danym kwartale kalendarzowym ogłaszamy  przed rozpoczęciem tego kwartału. Prudential ogłasza dwie stawki premii rocznej w danym kwartale dla każdego profilu oszczędzania – pierwsza z dwóch ogłaszanych stawek odnosi się do gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, druga – do wysokości dotychczas zadeklarowanych premii rocznych. Stawki premii rocznej Prudential może dodatkowo zróżnicować w zależności od roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia. W ten sposób deklaracja stawek premii rocznej dla wszystkich umów zawartych w danym roku kalendarzowym będzie uwzględniać zarówno oczekiwane w przyszłości stopy zwrotu z lokowania środków przypisanych do poszczególnych profili oszczędzania, jak i dotychczasowe wyniki osiągnięte z lokowania środków, odzwierciedlone w wartości środków przypisanych do polis zawartych w danym okresie.

Przyznanie premii nie jest gwarantowane, natomiast kwota premii rocznych, które już przyznaliśmy w ramach Twojej umowy jest gwarantowana w całości pod warunkiem, że opłacisz wszystkie składki, a Ubezpieczony dożyje do ostatniego dnia umowy.

Jeżeli obniżysz składkę, skorzystasz z zawieszenia opłacania składek lub przekształcisz umowę ubezpieczenia w umowę bezskładkową, obniżeniu ulegnie gwarantowana suma z tytułu dożycia, a wszystkie wcześniej przyznane premie roczne zostaną odpowiednio przeliczone z uwzględnieniem nowej gwarantowanej sumy z tytułu dożycia.

Część zadeklarowanych dla Twojej polisy premii rocznych możesz również otrzymać w razie rozwiązania umowy przed końcem okresu ubezpieczenia.

 • Premia końcowa:
  • Prudential może przyznać premię końcową na koniec okresu ubezpieczenia.
  • Premia końcowa jest ustalana na podstawie zysków z lokowania środków przypisanych do odpowiednich profili oszczędzania, wypracowanych przez Prudential w okresie ubezpieczenia, po uwzględnieniu dotychczas przyznanych premii rocznych.