Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie zyskuje w ostatnim czasie wśród Polaków na popularności. Według statystyk udostępnianych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), liczba osób objętych w naszym kraju ubezpieczeniami na życie z roku na rok sukcesywnie rośnie. O ile pod koniec 2021 roku tego rodzaju polisę posiadało 23,5 miliona Polaków (dla 12,2 mln z nich była to grupowa polisa na życie)1, to zaledwie rok później liczba obywateli naszego kraju posiadających ubezpieczenie na wypadek śmierci zwiększyła się do 23,8 miliona osób - a w tej liczbie ponad połowę (12,7 mln)2 stanowiły grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowie. Wiele osób odkłada jednak w czasie zakup polisy na życie w obawie, że cena umowy ubezpieczenia zapewniającej kompleksową ochronę będzie dla nich zbyt wysoka. Czy są to słuszne obawy?

Jak działa ubezpieczenie na życie i jaką ochronę ubezpieczeniową zapewnia?

Ubezpieczenie na życie należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, a jego przedmiotem jest życie osoby ubezpieczonej. W praktyce oznacza to, że wypłata świadczenia na rzecz osób uposażonych w określonej w umowie kwocie nastąpi w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. W podstawowym zakresie ochrony jest to śmierć ubezpieczonego w okresie obowiązywania polisy. Jak zatem widać, zasadniczą rolą, jaką spełnia indywidualne ubezpieczenie na życie, jest finansowe zabezpieczenie osób uposażonych na wypadek zgonu ubezpieczonej osoby.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyróżnia się następujące rodzaje ubezpieczeń na życie:

 • Ubezpieczenia na życie (na wypadek śmierci).
 • Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.
 • Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.
 • Ubezpieczenia rentowe.
 • Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

W ofercie Pru dostępne są różnego typu ubezpieczenia na życie, zapewniające różną ochronę i możliwości jej rozszerzenia, w tym także rozwiązania dla osób zainteresowanych inwestowaniem bądź oszczędzaniem.

 1. Podstawowe ubezpieczenie na życie, zapewniające ochronę wyłącznie w zakresie życia osoby ubezpieczonej (zdarzeniem objętym ochroną jest śmierć ubezpieczonego, a świadczenie wypłacane jest po jego zgonie). Ochronę można rozszerzyć w wybranym zakresie po wykupieniu odrębnych umów dodatkowych.
 2. Ubezpieczenia na życie i dożycie, czyli ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe, których przedmiotem jest życie ubezpieczonego i dożycie przez niego do końca okresu ochrony. Obowiązek wypłaty świadczenia powstaje więc nie tylko w razie śmierci osoby ubezpieczonej, ale także po przeżyciu przez nią określonego w umowie czasu.
  Pozwalają one również, aby oprócz ochrony życia osoby ubezpieczonej gromadzić kapitał na przyszłość. W ofercie Pru dostępna jest dla tego typu ubezpieczeń możliwość zawarcia umowy z gwarancją minimalnej wysokości wypłacanego świadczenia oraz uzyskania premii rocznych i końcowej;
 3. Inwestycyjne ubezpieczenia na życie i dożycie, które zapewniają zarówno wypłatę świadczenia na rzecz uposażonych w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej bądź dożycia przez nią końca okresu obowiązywania umowy, jak również umożliwiają inwestowanie wpłacanych środków w długoterminowej perspektywie (co najmniej 10 lat) w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Kwoty świadczeń zależne są od wyników inwestycji i nie są gwarantowane.

Formalności jakich trzeba dopełnić, aby świadczenie zostało wypłacone, mogą się różnić w detalach zależnie od wybranego ubezpieczenia oraz umów dodatkowych. Niemniej jednak w każdym przypadku pierwszy krok polega na złożeniu wniosku o wypłatę z danej umowy ubezpieczenia należnego świadczenia. W przypadku, gdy wymagane jest dołączenie dodatkowych dokumentów bądź informacji, Pru w określonym w OWU terminie informuje o tym fakcie ubezpieczonych lub uposażonych. Wypłata świadczenia jest dokonywana po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, w ustawowo przewidzianym terminie.

Od czego zależy cena ubezpieczenia na życie?

Cena w przypadku dostępnych w ofercie Pru ubezpieczeń na życie jest zależna od kilku czynników, dlatego wysokość składki zawsze jest ustalana indywidualnie z każdą osobą, zawierającą umowę. Do najważniejszych czynników mających wpływ na jej wysokość zalicza się:

 • Rodzaj produktu ubezpieczeniowego – polisa na życie w wariancie czysto ochronnym (czyli takim, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się wypłacić świadczenie wyłącznie po zgonie ubezpieczonego) ma z reguły niższą składkę niż ubezpieczenia mieszane (ochronno-oszczędnościowe).
 • Zakres ochrony – ubezpieczenie zapewniające szeroki zakres ochrony automatycznie przekłada się na podwyższenie składki. Jeśli zdecydujesz się rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie o umowy dodatkowe, obejmujące np. poważne zachorowanie czy pobyt w szpitalu, musisz brać pod uwagę, że znajdzie to odzwierciedlenie w tym, ile ostatecznie będzie kosztować polisa na życie.
 • Suma ubezpieczenia – koszt ubezpieczenia na życie zależy także od kwoty, jaką spodziewasz się otrzymać jako świadczenie. Bardzo wysoka suma ubezpieczenia (np. zakup ubezpieczenia na życie na milion złotych) zauważalnie podwyższy Twoją składkę.
 • Wiek – cena składki ubezpieczeniowej zależy od wieku ubezpieczonego w sposób bezpośredni: co do zasady im starsza osoba chce się ubezpieczyć, tym wyższą będzie miała wykalkulowaną składkę. Dlatego decyzja o zakupie ubezpieczenia nie powinna być odkładana „na później”, ponieważ z każdym kolejnym rokiem będą wzrastać koszty, jakie poniesiesz. Im wcześniej zaczniesz płacić, tym składka będzie niższa i co ważne, bez Twojej zgody nie ulegnie zmianie przez cały okres ubezpieczenia.
 • Stan zdrowia – każde ubezpieczenie chroniące Twoje życie to produkt, którego specyfika sprawia, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie chciało jak najlepiej poznać stan zdrowia ubezpieczanej osoby jeszcze przed zawarciem umowy. Jeśli z przekazanych przez Ciebie w ankiecie medycznej informacji wynika, że masz problemy zdrowotne i ryzyko ubezpieczeniowe jest z tego względu podwyższone, znajdzie to odbicie w wysokości składki. Może być też tak, że ze względu na stan zdrowia zakład ubezpieczeń w ogóle odmówi zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Czas trwania umowy – w tym przypadku obowiązuje prosta zasada: im dłuższy okres ubezpieczenia, na jaki chcesz zawierać umowę, tym składka za cały okres ubezpieczenia będzie wyższa. Tym niemniej zawieranie od razu umów długoterminowych (np. na 10 czy 20 lat) będzie finansowo korzystniejsze niż zawieranie kolejno po sobie umów ubezpieczenia na krótszy okres (np. 5-letnich).
 • Styl życia, zawód, hobby – rodzaj wykonywanej przez osobę ubezpieczoną pracy zawodowej, uprawiane sporty i sposób spędzania wolnego czasu mogą w zauważalny sposób wpływać na kwotę składki ze względu na tzw. ryzyko zawodowe, sportowe czy hobbystyczne. To nic innego, jak prawdopodobieństwo śmierci lub doznania uszczerbku na zdrowiu przez ubezpieczonego podczas wykonywania takich czynności. Jeśli więc wykonujesz zawód obarczony większym ryzykiem niż inne (np. pracujesz w Straży Pożarnej, Policji czy wojsku), uprawiasz niebezpieczne sporty (jak choćby wspinaczka skałkowa) albo masz pasję niosącą ze sobą wysokie ryzyko wypadku (m.in. skoki spadochronowe), Twoja składka będzie odpowiednio wyższa. W takiej sytuacji warto też zadbać o to, by kwota sumy ubezpieczenia również była dostosowana do poziomu ryzyka, zwróć też uwagę na wyłączenia odpowiedzialności.
 • Częstotliwość opłacania składek – najczęściej polisa na życie jest opłacana co miesiąc, jednak do wyboru są również płatności kwartalne, półroczne bądź roczne. W razie wyboru opcji składki o dłuższym cyklu płatności otrzymasz korzystniejsze warunki, ponieważ sumaryczne koszty ubezpieczenia są o kilka procent niższe, niż w przypadku składek miesięcznych.

Przykładowy cennik ubezpieczeń na życie - oferta Pru

Jeśli chcesz zobaczyć, jaką wysokość mogą mieć składki w ubezpieczeniach na życie z oferty Pru, przykładowe kwoty znajdziesz w tabeli poniżej. Pamiętaj jednak, że podany w tabeli cennik jest jedynie orientacyjny i zawiera wyłącznie przybliżone kwoty. W Pru oferta zawsze jest przygotowywana indywidualnie dla każdego ubezpieczonego.

KOMFORT ŻYCIA – Ubezpieczenie na życie w wersji podstawowej na wypadek śmierci
Wiek ubezpieczonego Suma ubezpieczenia Składka
35 lat 150.000 zł 41 zł
35 lat 200.000 zł 47 zł
35 lat 300.000 zł 61 zł
35 lat 500.000 zł 88 zł
35 lat 100.000.000 zł 155 zł

Tabela 1. Przykładowe kalkulacje miesięcznej składki dla ubezpieczonego w wieku 35 lat przy różnej Sumie ubezpieczenia na okres 10 lat.

KOMFORT ŻYCIA – Ubezpieczenie na życie w wersji podstawowej na wypadek śmierci
Wiek ubezpieczonego Suma ubezpieczenia Składka
20 lat 500.000 zł 42 zł
25 lat 500.000 zł 51 zł
30 lat 500.000 zł 62 zł
35 lat 500.000 zł 88 zł
40 lat 500.000 zł 133 zł
45 lat 500.000 zł 205 zł
50 lat 500.000 zł 308 zł

Tabela 2. Przykładowe kalkulacje miesięcznej składki dla ubezpieczonych w różnym wieku przy Sumie ubezpieczenia równej 500.000 zł na okres 10 lat.

Jak obliczyć wysokość składki i indywidualny koszt ubezpieczenia na życie?

Jeżeli chcesz z dość dużą dokładnością wyliczyć, ile wyniesie przykładowa składka dla wybranego rodzaju ubezpieczenia na życie, wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie Pru kalkulatora ubezpieczeń na życie. Pamiętaj jednak, że jest to jedynie szacunkowe wyliczenie, oparte na niepełnych danych, ponieważ końcowa cena jest zależna od wielu czynników – realną wysokość Twojej składki uzyskasz dopiero po rozmowie z konsultantem Pru i po wypełnieniu ankiety medycznej.

Sam kalkulator jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, a obliczona przy jego pomocy przybliżona miesięczna składka za ubezpieczenie na życie pozwoli Ci łatwiej dokonać wyboru ubezpieczenia, która spełni Twoje oczekiwania pod kątem zapewnianej ochrony oraz możliwości finansowych. Dostępne są trzy warianty kalkulatora, odpowiednio dla ubezpieczeń:

 • z opcją oszczędzania na emeryturę,
 • z opcją pokrycia kosztów poważnego zachorowania,
 • życia dziecka z opcją oszczędzania na jego przyszłość.

Dane, jakie trzeba podać w kalkulatorze są różne w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu. Może to być m.in. wiek i płeć osoby ubezpieczonej, czas trwania ochrony czy suma ubezpieczenia – po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji w krótkim czasie uzyskasz szacunkowe wyliczenie Twojej miesięcznej składki. Z poziomu kalkulatora masz też możliwość umówienia się z konsultantem Pru w celu uzyskania szczegółowych, dokładnych wyliczeń i zawarcia umowy.

Czy ubezpieczyciel może zmienić wysokość składki w trakcie trwania ubezpieczenia na życie?

Ta kwestia pojawia się regularnie wśród najczęściej zadawanych pytań na temat ofert ubezpieczycieli w zakresie indywidualnych ubezpieczeń na życie. Otóż w określonych sytuacjach wskazane w umowie składka oraz suma ubezpieczenia mogą ulec zmianie w okresie jej obowiązywania dzięki mechanizmowi indeksacji. Co jednak bardzo ważne, może to nastąpić wyłącznie pod konkretnymi warunkami i zawsze za zgodą Twoją i ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nigdy nie może wymusić ani nakazać takiej zmiany – a jedynie ją zaproponować.

Pozwalają na to zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), które w różny sposób mogą traktować kwestię indeksacji. Dla przykładu warunki ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA z oferty Pru stanowią, że indeksacja ma na celu ograniczenie spadku realnej wartości świadczenia na skutek inflacji. W praktyce oznacza to, że składka może zostać podniesiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe o wskaźnik indeksacji po to, by lepiej chronić interesy ubezpieczonego w chwili, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Wraz ze wzrostem składki wzrasta także suma ubezpieczenia. Tak się dzieje w przypadku gdy nie zrezygnujesz z indeksacji po uprzednim zapoznaniu się z przedstawioną propozycją. W przypadku rezygnacji z indeksacji składka pozostaje na niezmienionym poziomie, tak samo jak suma ubezpieczenia.

Sumę ubezpieczenia można podwyższyć również w wyniku mechanizmu tzw. gwarantowanego podwyższenia sumy ubezpieczenia, który ma zastosowanie w przypadku ściśle określonych w OWU zdarzeń. Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA przewiduje taką możliwość między innymi w następujących okolicznościach:

 • wejście w związek małżeński przez ubezpieczonego,
 • urodzenie się ubezpieczonemu dziecka albo przysposobienie małoletniego,
 • ustanowienie hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony Ubezpieczonemu w celu nabycia przez niego tej nieruchomości.

W każdym z powyższych przypadków ubezpieczony może zgłosić chęć skorzystania z gwarantowanego podwyższenia sumy ubezpieczenia, co automatycznie zwiększa także składkę.

Podwyższenie sumy ubezpieczenia (a więc i składki) może również nastąpić na wniosek ubezpieczonego, na zasadach określonych w OWU danego ubezpieczenia. Pamiętaj też, że wysokość składki ulegnie zmianie również wtedy, gdy rozszerzysz lub zmniejszysz ochronę i liczbę posiadanych umów dodatkowych.

Czy da się kupić dobre ubezpieczenie na życie kierując się tylko ceną polisy?

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się być dość oczywista – cena czy też wysokość składki nigdy nie powinna być jedynym wyznacznikiem i kryterium wyboru i warto tę prostą zasadę stosować do wszystkich ubezpieczeń, nie tylko polis na życie. Zamiast sprawdzać, ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie na życie w różnych towarzystwach, lepiej jest dokładnie zapoznać się z tym, co dane towarzystwo oferuje i jaką ochronę ubezpieczeniową zapewnia.

Pamiętaj też, że choć ubezpieczenie grupowe (np. oferowane przez Twojego pracodawcę) może być bardzo atrakcyjnym finansowo rozwiązaniem, to taka ochrona jest zazwyczaj dość wąska. Nie da się jej także w żaden sposób dostosować do wymagań konkretnej osoby – możesz jedynie wybrać któryś z dostępnych wariantów. Dla Ciebie będzie to najprawdopodobniej oznaczać nie tylko zbyt niskie świadczenie (np. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu), ale także brak należytego wsparcia finansowego dla najbliższych na wypadek Twojej śmierci (np. wypłata świadczenia na poziomie 10.000 zł).

Uważne przeczytanie OWU, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, ewentualnych okresów karencji oraz możliwych umów dodatkowych, pozwalających rozszerzyć ochronę w potrzebnym Ci zakresie, to najlepszy sposób na to, by wśród dostępnych ofert znaleźć ubezpieczenie na życie optymalnie dopasowane do Twoich możliwości finansowych. Analizując oferty kieruj się rozsądkiem, logiką oraz realistyczną oceną własnych potrzeb, a nie będzie Ci potrzebna żadna porównywarka ubezpieczeniowa, aby znaleźć ofertę spełniającą Twoje oczekiwania bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.

Dobre ubezpieczenie na życie - jak wybrać ofertę dla siebie?

Znaleźć najtańszą polisę na życie jest dość łatwo, ale najprawdopodobniej nie spełni ona Twoich oczekiwań. Powód jest prosty: aby dobrze wybrać ubezpieczenie na życie, w pierwszej kolejności trzeba jasno i precyzyjnie określić własne potrzeby co do ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia na życie, bez popadania w skrajności. Ubezpieczenie na milion złotych może być dla Ciebie równie nieprzydatne, jak tanie ubezpieczenie na życie o minimalnym zakresie – wszystko zależy bowiem od tego, jakie są Twoje realne potrzeby, oczekiwania i możliwości finansowe.

Mówiąc prościej, najlepsze ubezpieczenie na życie to takie, które jest optymalnie dostosowane do Twoich potrzeb, zapewnia Ci ochronę w pożądanym zakresie i nie jest nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu. Upewnij się także, że w ramach ubezpieczenia na życie możesz modyfikować ochronę ubezpieczeniową w miarę zmian w Twojej sytuacji życiowej – w tym np. dokupić lub zrezygnować z umowy dodatkowej.

Podsumowując, cena ubezpieczenia na życie jest zależna od wielu czynników i dlatego warto przed podjęciem decyzji porównać różne oferty, zwłaszcza pod kątem zakresu ochrony czy możliwości dodatkowych, takich jak np. oszczędzanie czy inwestowanie. Najtańsze ubezpieczenie nie koniecznie musi być dobre, natomiast bardzo wysoka suma ubezpieczenia nie zawsze jest potrzebna. Cena ubezpieczenia na życie powinna być wyważona zarówno pod kątem możliwości finansowych jak i realnej potrzeby ochrony osoby ubezpieczonej i jej najbliższych.

1https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/PIU_raport-wplyw-ubepieczen-na-polska-gospodarke-2022.pdf
2https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-poszkodowanym-prawie-444-mld-zl-w-2022-r/

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.