Jak oszczędzać na emeryturę?

Dla wielu z nas emerytura to odległa perspektywa, ale nieuchronna. Każdy lubi żyć na w miarę dobrym poziomie, a do tego trzeba środków, czyż nie? Zatem podziel swoją pensję na trzy i pomyśl, że za tyle będziesz funkcjonować na emeryturze nawet przez 20 lat! Warto dowiedzieć się, jak tego uniknąć.

Społeczeństwo w Polsce się starzeje i zgodnie z szacunkami specjalistów za 30-40 lat sama emerytura z ZUS-u może być niewystarczająca do godnego życia. Będzie ona wynosiła bowiem zaledwie 30-40% ostatniego wynagrodzenia brutto. Przy pensji 5000 zł brutto oznacza to zatem tylko 1500 zł brutto emerytury. Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest więc bardzo ważne. Niskiego poziomu życia w czasie naszej „jesieni życia” można uniknąć przez wybór jednego z programów oszczędnościowych. Jak samemu oszczędzać na emeryturę? Jednym z rozwiązań, z którego warto skorzystać, jest ubezpieczenie oszczędnościowe.

Ubezpieczenie oszczędnościowe na emeryturę – na czym polega?

Ubezpieczenie oszczędnościowe to produkt, który składa się z dwóch elementów – z planu oszczędnościowego na emeryturę, który gromadzi i pomnaża kapitał, oraz z ubezpieczenia na życie. Umowę ubezpieczenia oszczędnościowego można zawrzeć tylko w określonym wieku. Na przykład w Prudential jest to wiek od 18 do nieukończonych 66 lat.

Jeśli chodzi o pierwszą składową takiego ubezpieczenia, czyli plany oszczędnościowe, możemy wybrać kwotę (tzw. składkę), którą regularnie będziemy odkładać. Ubezpieczyciel nie wymaga bardzo dużych składek. Powinniśmy pamiętać o tym, że już 200 lub 300 zł miesięcznie pozwoli na zgromadzenie sporego kapitału, a zostanie on dodatkowo pomnożony dzięki dostępności różnych programów oszczędzania. Każda osoba, która zdecyduje się na prywatne ubezpieczenie emerytalne, może wybierać między różnymi profilami oszczędzania, które są mniej lub bardziej ryzykowne. W bardziej konserwatywnych profilach oszczędzania środki inwestowane są w większości w instrumenty finansowe podmiotów o wysokiej wiarygodności, zapewniające dość pewną, aczkolwiek niekoniecznie bardzo wysoką stopę zwrotu. Przykładem takich instrumentów finansowych są obligacje Skarbu Państwa. W ich przypadku ryzyko utraty zgromadzonego kapitału jest niskie i możemy liczyć na pokrycie utraty wartości kapitału wywołane przez inflację.

Na oszczędzanie w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego nigdy nie jest za późno. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że firmy ubezpieczeniowe zwykle określają minimalny okres oszczędzania (np. 10 lat) oraz maksymalny wiek, do którego można oszczędzać (np. do ukończenia przez ubezpieczonego wieku 75 lat). W prywatnym ubezpieczeniu emerytalnym możliwe jest także ustalenie o dogodnej częstotliwości wpłacania składek. Do wyboru są zatem nie tylko składki miesięczne, ale również kwartalne lub roczne. Sporym udogodnieniem jest opcja zawieszenia opłacania składek na wyznaczony przez nas okres. Dzięki temu w trudniejszych sytuacjach życiowych, gdy potrzebujemy więcej pieniędzy na inne potrzeby, składki nie muszą być wpłacane. Odpowiednie informacje zawarte są w warunkach ubezpieczeń.

Druga ze składowych takiego ubezpieczenia, czyli ubezpieczenie na życie, zapewnia ochronę życia i zdrowia w okresie, w którym opłacamy składki. W pierwszym przypadku będziemy mogli wskazać osobę uposażoną do uzyskania świadczenia, która otrzyma je na wypadek naszej śmierci. Oprócz tego w przypadku rozszerzenia umowy o umowy dodatkowe klient uzyska świadczenie np. w razie nieszczęśliwego wypadku i trwałego inwalidztwa.

Ubezpieczenie oszczędnościowe na emeryturę i jego zalety

Zawierając umowę na emerytalne ubezpieczenie oszczędnościowe, możemy liczyć na szereg korzyści. Ten pozwalający na zgromadzenie kapitału potrzebnego na godne przeżycie emerytury produkt został tak skonstruowany, by zapewnić bezpieczeństwo naszych środków, niezależnie od sytuacji.

Pierwszym, niezwykle istotnym udogodnieniem ubezpieczenia oszczędnościowego, jest gwarantowana kwota wypłaty. Gdy zawieramy umowę z ubezpieczycielem, umawiamy się na minimalną kwotę, którą otrzymamy na koniec umowy. Decydując się na prywatne ubezpieczenie emerytalne, możemy także liczyć na premie pieniężne. Możemy otrzymać je na koniec roku, ale również taka premia może być wypłacona na zakończenie umowy. Pozwala to zatem na dodatkowe zwiększenie oszczędności na okres emerytury. Wysokość takiej premii uzależniona jest od szeregu czynników, do których zaliczamy m.in. wartość środków na koncie we wszystkich umowach ubezpieczyciela czy też uzyskane przez niego stopy zwrotu.

Równie istotne w ubezpieczeniach oszczędnościowych jest to, że na wypadek śmierci pieniądze z ubezpieczenia oszczędnościowego uzyskają nasi najbliżsi. Wystarczy tylko, że wskażemy w umowie z ubezpieczycielem osoby do tego uposażone. Ponadto wypłacone na koniec okresu ubezpieczenia pieniądze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19% (czyli tzw. podatkiem Belki). Nie musimy się zatem martwić o to, że gdy już przejdziemy na emeryturę, nasza faktyczna wypłata z ubezpieczenia oszczędnościowego będzie znacznie niższa od tej, którą zakładaliśmy. Prywatne ubezpieczenie emerytalne zostało dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, dlatego państwo nie zabierze nam części zgromadzonych na indywidualnym koncie środków.

Ubezpieczenie oszczędnościowe a inne formy oszczędzania na emeryturę

Istnieje kilka innych sposobów na oszczędzanie na emeryturę. Uzyskane z tego tytułu zyski są jednak obecnie dość niskie. Jako przykład weźmy najbardziej bezpieczne lokaty lub konta oszczędnościowe. Obecnie, ze względu na niskie stopy procentowe, zwrot z nich wynosi zaledwie ok. 1-2% w skali roku. Oczywiście nadal jest to zwrot, ale nie pokrywa on wartości kapitału w związku z inflacją. Możemy także próbować gry na giełdzie lub inwestowania środków w nieruchomości, które będziemy wynajmować. W pierwszym przypadku mamy jednak do czynienia ze sporym ryzykiem utraty kapitału w związku z niekorzystnymi kursami i opłatami, a w drugim musimy się liczyć z koniecznością wyłożenia dużej kwoty pieniędzy. Oczywiście można zakup takiej nieruchomości sfinansować kredytem, ale niepewność związana ze zmianami stóp procentowych, płatnościami ze strony najemców oraz koniecznością ponoszenia co pewien czas określonych nakładów na takie mieszkanie sprawia, że to właśnie ubezpieczenie oszczędnościowe jest bezpieczniejszym sposobem gromadzenia środków na emeryturę. Korzystając z niego, możemy być niemal pewni, że przy przejściu na emeryturę zgromadzimy kapitał, który pozwoli na godne życie.