Poszukujemy spadkobierców

Od 1848 roku staramy się robić więcej niż inni

Pru tak jak kiedyś Prudential poszukuje spadkobierców, bo jak mówimy, tak robimy i kropka

Prudential – jedna z wiodących instytucji finansowych Wielkiej Brytanii – zawierał w Polsce przed II wojną światową polisy ubezpieczeniowe na życie poprzez spółkę Prudential Assurance Company Limited oraz jej spółkę zależną Przezorność (już nieistniejącą). W chwili wybuchu II wojny światowej ubezpieczaliśmy w Polsce 4 623 osoby. Pomimo znacznych braków w dokumentacji, wynikających przede wszystkim ze zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi, począwszy od lat pięćdziesiątych udało nam się do tej pory uregulować zobowiązania wynikające z prawie połowy z nich. Ubezpieczyciel część środków z niezrealizowanych polis ze względu na brak żyjących spadkobierców lub brak możliwości ich odnalezienia przekazał na cele charytatywne – m.in. Muzeum POLIN w Warszawie (wsparcie w budowie muzeum oraz finansowanie kosztownych badań historycznych), Fundację Sue Ryder (pokrycie kosztów budowy domu opieki oraz budowy i wyposażenia centrum edukacyjno-naukowego), Szkołę Główną Handlową (wsparcie edukacyjne nauczycieli).

Wypłata przedwojennych polis

Nadal poszukujemy spadkobierców przedwojennych polis na życie, które czekają na realizację. Jeżeli uważają Państwo, że ktoś z Państwa rodziny mógł być przed wojną ubezpieczony przez Prudential Assurance Company Limited lub spółkę zależną Przezorność, prosimy o sprawdzenie udostępnionych przez nas list z nazwiskami osób ubezpieczonych oraz pracowników z tamtego okresu. Znajdą tam Państwo również instrukcję, co należy zrobić, jeśli na liście znajdą Państwo swojego przodka. Jeżeli jesteś jednym z ubezpieczonych lub krewnym byłego ubezpieczonego oraz uważasz, że możesz posiadać roszczenie z tego tytułu, prosimy o kontakt, dołączając szczegóły dotyczące posiadanych roszczeń. Posiadamy także nazwiska pracowników najprawdopodobniej zatrudnionych w ramach naszego polskiego oddziału lub w spółce zależnej Przezorność w grudniu 1936. Jeżeli jesteś byłym członkiem personelu zatrudnionym w tamtym okresie lub osobą spokrewnioną z członkiem personelu i posiadasz informacje, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania byłych właścicieli polisy ubezpieczeniowej Prudential Assurance Company Limited lub Przezorność, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Jak odzyskać środki z przedwojennych polis?

We wszelkich kwestiach związanych z wypłatą świadczeń z przedwojennych polis na życie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: przedwojennepolisy@prudential.pl Podkreślamy, że analiza zgłoszenia jest bezpłatna i nie wymaga od zgłaszającego jakiejkolwiek wiedzy prawniczej. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nasza aktywność mająca na celu wypłacenie świadczeń z przedwojennych polis realizowana jest bez konieczności korzystania z pomocy jakichkolwiek pośredników. Prudential dopuszcza działanie poprzez pełnomocnika, jednak wszystkie kwestie związane z zakresem umocowania i ewentualnym wynagrodzeniem pełnomocnika należą do prywatnych ustaleń pomiędzy osobą zgłaszającą, a jej pełnomocnikiem.