Zgłoś zmiany w umowie

Oferta u Konsultanta

Zgłoszenie zmiany danych osobowych

Aktualizacja adresu lub danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail)

W celu zaktualizowania adresu lub danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) można skontaktować się:

Przed skontaktowaniem się ze specjalistą Biura Obsługi Klientów prosimy o przygotowanie numeru Polisy.

Zmiana imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego

Jeśli zmiana dotyczy:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • serii i numeru dowodu osobistego,

wymaga zachowania formy pisemnej, sygnowanej podpisem. Można skorzystać z formularza Wniosku aktualizacji danych osobowych (pobierz wniosek) lub samodzielnie sporządzić oświadczenie i dostarczyć je w oryginale.

Kiedy wymagana jest kserokopia dokumentu tożsamości?

Kserokopia dokumentu tożsamości jest wymagana w przypadku zmiany następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • serii i numeru dowodu osobistego,
 • korekty daty urodzenia.

Gdzie można przesłać zgłoszenie?

Zmiana uposażonych

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający za zgodą Ubezpieczonego może:

 • wskazać osoby Uposażone,
 • zmienić udział % Uposażonych w świadczeniu,
 • zmienić Uposażonych,
 • zaktualizować dane wskazanych wcześniej Uposażonych.

W przypadku gdy Ubezpieczający nie jest jednocześnie Ubezpieczonym, zmiana wymaga zgody Ubezpieczonego, potwierdzonej na wniosku podpisem. Każdorazowe wskazanie Uposażonych wymaga podania udziału procentowego w świadczeniu (suma udziałów musi równać się 100%).

Zmiany realizowane są jedynie na podstawie zgłoszenia w formie pisemnej. Możesz skorzystać z formularza Wniosku zmiany Uposażonych (pobierz wniosek) bądź sporządzić oświadczenie.

Gdzie można przesłać zgłoszenie?

Wypowiedzenie umowy dodatkowej

W każdej chwili trwania umowy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodatkową. W tym celu możesz skorzystać z formularza Wniosku zmiany warunków umowy ubezpieczenia (pobierz wniosek) bądź napisać oświadczenie z własnoręcznym podpisem.

Umowa dodatkowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania zawiadomienia przez Prudential.

Pozostałe zmiany

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia możliwe jest wprowadzanie pewnych zmian w czasie trwania umowy.

Poza aktualizacjami opisanymi wcześniej (tj. dane osobowe, Uposażeni), dopuszczalne są między innymi:

 • zmiana wysokości składki,
 • zmiana sumy ubezpieczenia (możliwa po pierwszej rocznicy ubezpieczenia).

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia zarówno Ubezpieczający jak i Ubezpieczony mogą wskazać pełnomocnika. Zmiany realizowane są jedynie na podstawie zgłoszenia w formie pisemnej. Możesz skorzystać z formularza pełnomocnictwa przygotowanego przez nas (F103) bądź sporządzić je samodzielnie.

Ponadto Ubezpieczający ma prawo, w zależności od posiadanej umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w OWU do:

 • gwarantowanego podwyższenia odpowiednio gwarantowanej sumy ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia bez oceny stanu zdrowia (możliwe po pierwszej rocznicy ubezpieczenia),
 • dopasowania do swoich potrzeb sumy ubezpieczenia poprzez jej podwyższenie lub obniżenie,
 • czasowego zawieszenia opłacania składek (możliwe po trzeciej rocznicy ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek do tego momentu oraz jeżeli wartość wykupu ustalona na dzień ich zawieszenia jest wyższa niż wysokość bieżącej rocznej składki z tytułu umowy głównej i umów dodatkowych).

W okresie zawieszenia świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Umowy głównej i zawartych umów dodatkowych, przekształcenia umowy w ubezpieczenie bezskładkowe (możliwe po połowie okresu ubezpieczenia i opłaceniu wszystkich składek za umowę główną należnych za ten okres, przy założeniu, że wartość wykupu jest wyższa niż 5 000 złotych i suma ubezpieczenia bezskładkowego będzie wynosiła co najmniej 5 000 złotych).

Wymienione wyżej zmiany realizowane są na podstawie zgłoszenia pisemnego.

Decyzją Dyrektora Oddziału oraz Zastępcy Dyrektora Oddziału Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dniem 1 stycznia 2024 r. odwołany zostanie Regulamin wydłużenia terminu na zapłatę składki w związku z sytuacją ekonomiczną, oznaczony sygnaturą PRU-OPPIA-F095-1-0622-PDF. Tym samym od 1 stycznia 2024 r. nie będziemy przyjmować wniosków o wydłużenie terminu na zapłatę składki. Decyzja nie wpływa na ważność wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2023 r. włącznie.

Jak sprawdzić, które zmiany są dla Ciebie dostępne?

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą infolinią:

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00