Zgłoś zdarzenie

Oferta u Partnera Orange

Zgłoszenie zdarzenia

W celu zgłoszenia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia można kontaktować się telefonicznie z Infolinią Prudential (tel. 801 310 100).

W celu prawidłowego rozpatrzenia roszczenia i ustalenia odpowiedzialności Prudential prosimy o przesłanie dokumentów według listy znajdującej się w zakładce -> Dokumenty wymagane do rozpatrzenia roszczenia. Dokumenty należy wysłać na adres:

 • Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
  Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem trzech lat (art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego). Bieg przedawnienia przerywa m.in. zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym osoba uprawniona otrzymała pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia roszczenia

Wymagane dokumenty w przypadku roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego to:

 1. wniosek o wypłatę świadczenia,
 2. skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
 3. karta statystyczna do karty zgonu (kopia),
 4. w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujący okoliczności nieszczęśliwego wypadku (NW) (oryginał lub kopia)
 5. kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej z wnioskiem,
 6. w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż uprawniony – pełnomocnictwo do reprezentowania uprawnionego lub innego dokumentu poświadczającego prawo do reprezentowania uprawnionego (oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona notarialnie) oraz kopia dowodu osobistego pełnomocnika lub przedstawiciela.

Wymagane dokumenty w przypadku roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek zdiagnozowania raka u Ubezpieczonego to:

 1. wniosek o wypłatę świadczenia,
 2. dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę zachorowania na raka, kopia wyniku badania histopatologicznego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego oraz wyniki wykonanych badań (kopie dokumentów),
 3. kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej z wnioskiem,
 4. w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony – pełnomocnictwo do reprezentowania Ubezpieczonego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) oraz kopia dowodu osobistego pełnomocnika.

Druga Opinia Medyczna:
W przypadku Drugiej Opinii Medycznej lista potrzebnych dokumentów zostanie przedstawiona przez firmę WTW Services Sp. z o.o., która po zgłoszeniu roszczenia będzie kontaktowała się z Ubezpieczonym.

Tryb rozpatrywania zgłoszenia

Po zaakceptowaniu roszczenia, świadczenie jest wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku o wypłatę świadczenia lub przekazem pocztowym.

Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Prudential zgłoszenia. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Prudential lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego nie było w tym terminie możliwe, Prudential wypłaca świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności ich wyjaśnienie było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Prudential wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.