Zgłoś zdarzenie

Oferta u Partnera Play

Zgłoszenie zdarzenia

W celu zgłoszenia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia można kontaktować się telefonicznie z Infolinią Prudential (tel. 801 386 000).

W celu prawidłowego rozpatrzenia roszczenia i ustalenia odpowiedzialności Prudential prosimy o przesłanie dokumentów według listy znajdującej się w zakładce -> Dokumenty wymagane do rozpatrzenia roszczenia. Dokumenty należy wysłać na adres:

 • Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
  Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem trzech lat (art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego). Bieg przedawnienia przerywa m.in. zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym osoba uprawniona otrzymała pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia roszczenia

Wymagane dokumenty w przypadku roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczającego to:

 1. wniosek o wypłatę świadczenia,
 2. skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
 3. karta statystyczna do karty zgonu (kopia),
 4. w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujący okoliczności nieszczęśliwego wypadku (NW) (oryginał lub kopia)
 5. kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej z wnioskiem,
 6. w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż uprawniony – pełnomocnictwo do reprezentowania uprawnionego lub innego dokumentu poświadczającego prawo do reprezentowania uprawnionego (oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona notarialnie) oraz kopia dowodu osobistego pełnomocnika lub przedstawiciela.

Wymagane dokumenty w przypadku roszczenia na wypadek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego u Ubezpieczającego to:

 1. wniosek o wypłatę świadczenia,
 2. dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego oraz wyniki wykonanych badań (kopie dokumentów),
 3. kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej z wnioskiem,
 4. w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczający – pełnomocnictwo do reprezentowania Ubezpieczającego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) oraz kopia dowodu osobistego pełnomocnika.

Druga opinia medyczna:
W przypadku Drugiej Opinii Medycznej lista potrzebnych dokumentów zostanie przedstawiona przez firmę WTW Services Sp. z o.o., która po zgłoszeniu roszczenia będzie kontaktowała się z Ubezpieczającym.

Tryb rozpatrywania zgłoszenia

Po zaakceptowaniu roszczenia, świadczenie jest wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku o wypłatę świadczenia lub przekazem pocztowym.

Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Prudential zgłoszenia. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Prudential lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego nie było w tym terminie możliwe, Prudential wypłaca świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności ich wyjaśnienie było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Prudential wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.