Zainwestuj w siebie

Ubezpieczenie inwestycyjne PRU INWESTYCJA

PRU INWESTYCJA

 • Umowa ubezpieczenia na życie i dożycie
 • Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • Dostęp do brytyjskich With-Profits Sub-Funds za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie, w którym wartości świadczeń uzależnione są od wartości rachunku.

PRU INWESTYCJA ma charakter inwestycyjny.

Jej celem jest wzrost wartości inwestycji w długim horyzoncie czasowym. Produkt wykorzystuje mechanizm tzw. wygładzania
(od ang. – smoothing), dzięki któremu wartość Twojej
Umowy będzie mniej narażona na dzienne wahania
wynikające ze wzrostów i spadków cen aktywów.

PRU INWESTYCJA jest dla Ciebie, jeśli:

 • Szukasz produktu o mniejszej zmienności i bardziej przewidywalnym zwrocie z inwestycji.

 • Posiadasz wolne środki, w kwocie co najmniej 40 000 zł, które chciałbyś zainwestować.

 • Jesteś zainteresowany tym, aby decyzje inwestycyjne w zakresie zarządzania aktywami podejmowali za Ciebie międzynarodowi eksperci, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 • Chciałbyś, aby w przypadku Twojej śmierci środki trafiły do wskazanych przez Ciebie osób, bez podatku od spadków i darowizn.

Dla kogo jest ubezpieczenie PRU INWESTYCJA?

Produkt jest dla osób zainteresowanych inwestowaniem w długoterminowej perspektywie, posiadających wolne środki finansowe.

Rekomendowany minimalny okres inwestycji liczony odrębnie dla każdej wpłaty wynosi co najmniej 10 lat. Utrzymanie środków w ramach tego samego funduszu przez okres 15 lat zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia prognozowanego zwrotu z inwestycji tj. zwrotu na poziomie wyznaczonym przez Oczekiwane stopy zwrotu, pomniejszonego o opłaty należne na podstawie Umowy.

Co zyskam

Szczegóły Inwestycyjne

Jak to działa?

PRU INWESTYCJA jest ubezpieczeniem inwestycyjnym, w którym to Ty ponosisz ryzyko inwestycyjne.

Poglądowa ilustracja przedstawiająca zachowanie mechanizmu oczekiwanej stopy zwrotu i dostosowań

Poglądowy wykres ilustruje, w jaki sposób mógłby kształtować się zwrot z funduszu w okresie kilkuletnim przy zastosowaniu mechanizmu oczekiwanej stopu zwrotu i dostosowań na przykładowych danych z rynków finansowych. Aby nastąpiło dostosowanie, nie musi dojść do przecięcia przez cenę bazową dolnej bądź górnej granicy korytarza, ponieważ na rysunku przedstawiono korytarz dla dostosowań dziennych, który jest najszerszy. W określonych warunkach nawet mniejsze rozbieżności pomiędzy ceną bazową a ceną jednostki (odpowiednio ceną jednostki WPSFK / ceną jednostki WPSFZ / ceną jednostki WPSFD) utrzymujące się w dłuższej perspektywie mogą spowodować konieczność dostosowania miesięcznego lub dodatkowego. W przypadku braku dostosowań ceny jednostki WPSFK / ceny jednostki WPSFZ / ceny jednostki WPSFD są wyznaczane w sposób liniowy i ich wzrost odpowiada prognozowanej przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie dla WPSFK/ WPSFZ/ WPSFD stopie zwrotu z aktywów bazowych, tj. oczekiwanej stopie zwrotu. W ramach produktu są pobierane opłaty nieprzedstawione na powyższym wykresie, uwzględniane przy obliczaniu wartości rachunku, które co do zasady pomniejszają Twoją stopę zwrotu uzyskaną w ramach produktu. Zajrzyj do sekcji „Ważne informacje”, aby zapoznać się z elementami przedstawionymi na ilustracji.

 

Aktualne i historyczne ceny jednostek uczestnictwa i oczekiwane stopy zwrotu, jak również informacje o dostosowaniach znajdziesz w zakładce Notowania UFK.

Fundusze w ofercie

WITH-PROFITS SUB-FUND KONSERWATYWNY

Fundusz realizuje strategię konserwatywną, która zakłada, że nie mniej niż 70% aktywów Prudential jest lokowanych w papiery dłużne Skarbu Państwa lub w inne papiery dłużne bądź fundusze papierów dłużnych.

Na wykresie przedstawiamy strukturę aktywów WPSFK na dzień 30.12.2022 roku.

WITH-PROFITS SUB-FUND ZRÓWNOWAŻONY

Fundusz realizuje strategię zrównoważoną, która zakłada, że nie mniej niż 45% aktywów Prudential jest lokowanych w papiery dłużne Skarbu Państwa lub w inne papiery dłużne bądź fundusze papierów dłużnych.

Na wykresie przedstawiamy strukturę aktywów WPSFZ na dzień 30.12.2022 roku.

WITH-PROFIT SUB-FUND DYNAMICZNY

Fundusz realizuje strategię dynamiczną, która zakłada, że nie mniej niż 25% aktywów Prudential jest lokowanych w papiery dłużne Skarbu Państwa lub w inne papiery dłużne, fundusze papierów dłużnych bądź inne instrumenty finansowe oparte na rynku dłużnym.

Na wykresie przedstawiamy strukturę aktywów WPSFD na dzień 30.12.2022 roku.

 • Ważne informacje

  • Okres ochrony ubezpieczeniowej

   Ochrona trwa do rocznicy następującej po Twoich 85. urodzinach, a w szczególnych przypadkach – 86. roku życia. Możesz ją jednak rozwiązać w dowolnym momencie (w takim przypadku mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty).

  • Świadczenia ubezpieczeniowe

   Na zakończenie okresu ubezpieczenia oraz w przypadku Twojej śmierci w trakcie jego trwania wypłacimy 101% wartości zgromadzonych przez Ciebie środków oraz kwotę dodatkową w wysokości 1000 zł.

  • Wartość Rachunku

   Służy do wyliczenia wszystkich świadczeń w ramach umowy, jest ustalana w oparciu o cenę jednostki uczestnictwa.

  • Cena jednostki uczestnictwa

   Cena jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, która równa jest cenie odpowiednio: jednostki WPSFK (With-Profit Sub-Fund Konserwatywny)/ jednostki WPSFZ (With-Profits Sub-Fund Zrównoważony)/ jednostki WPSFD (With-Profits Sub-Fund Dynamiczny).

  • Cena jednostki WPSFK/ cena jednostki WPSFZ/ cena jednostki WPSFD

   Jest wyznaczana przez oczekiwaną stopę zwrotu i dostosowania.

  • Dostosowania

   Mają na celu ewentualne korygowanie ceny jednostki WPSFK/ ceny jednostki WPSFZ/ ceny jednostki WPSFD wyznaczonej przez oczekiwaną stopę zwrotu. Dostosowania powodują powiązanie ceny jednostki WPSFK/ WPSFZ/ WPSFD z rzeczywistą wartością aktywów WPSFK/ WPSFZ/ WPSFD. W produkcie mogą wystąpić dostosowania dzienne, miesięczne lub dodatkowe.

  • WPSFK/ WPSFZ/ WPSFD

   Jest wydzielonym z With-Profits Sub-Fund o strategii konserwatywnej/ zrównoważonej/ dynamicznej portfelem aktywów nabywanych ze środków pochodzących z wpłat dokonanych w ramach umów PRU INWESTYCJA.

  • With-Profits Sub-Fund o strategii konserwatywnej/ With-Profits Sub-Fund o strategii zrównoważonej/ With-Profits Sub-Fund o strategii dynamicznej

   Są częścią With-Profits Fund, który jest regulowany oraz nadzorowany przez Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority, zarządzanego przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie.

  • Ekspozycja na rynek akcji

   Ekspozycja na rynek akcji  (na dzień 31 stycznia 2023 roku) obejmuje odpowiednio do polityki inwestycyjnej proporcjonalny udział następujących rynków (indeksów giełdowych):
   1) polski (WIG20),

   2) północnoamerykański,

   3) europejski z wyłączeniem UK,

   4) azjatycki z wyłączeniem Japonii,

   5) japoński,

   6) rynków wschodzących.

    

  • Bonus dodatkowy

   Jest przyznawany gdy With-Profits Sub-Fund, w którego aktywa są lokowane wpłacane środki, wygeneruje dodatkową nadwyżkę finansową. Miło nam poinformować, że w związku z wypracowaną nadwyżką 28 lutego 2023 roku przyznaliśmy bonus dodatkowy w wysokości 0,9% Wartości Rachunku.

  • Koszty transakcji portfelowych

   Są wyznaczane na podstawie danych historycznych albo szacunków (jeśli dane historyczne nie były jeszcze dostępne), i określane w ujęciu rocznym na podstawie średniej z okresu 3 lat. Pomniejszają aktywa, w które inwestowane są środki pochodzące z Wpłat, są uwzględniane w wycenie Jednostek uczestnictwa i wynoszą odpowiednio:

    

   Nazwa  Funduszu Wskaźnik kosztów w ujęciu rocznym Koniec 3-letniego okresu, za który wyznaczony jest wskaźnik kosztów
   Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
   With-Profits Sub-Fund Dynamiczny
   0,23% 30.09.2022 r.
   Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
   With-Profits Sub-Fund Zrównoważony
   0,19% 30.09.2022 r.
   Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
   With-Profits Sub-Fund Konserwatywny
   0,15% 30.09.2022 r.

    

Informacja o ryzyku inwestycyjnym

Informacja o ryzyku inwestycyjnym

Inwestowanie w ramach umowy PRU INWESTYCJA  obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, co wiąże się z możliwością utraty nawet istotnej części zainwestowanych środków. Cena jednostki WPSFK/ WPSFZ/ WPSFD może się zmienić co może spowodować spadek wartości rachunku. Końcowa wartość rachunku nie jest z góry ustalona. Zysk z lokowania wpłaconych środków może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.

Materiał został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą w przyszłości ulec zmianie. Informacja o braku opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn oraz o podatku od dochodów kapitałowych nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Materiał dotyczący PRU INWESTYCJI ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani zobowiązania Prudential do jej zawarcia. Głównym jego celem jest zaprezentowanie najważniejszych mechanizmów inwestycyjnych, które mają wpływ na ustalenie wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych w ramach umowy. Materiał powinien być odczytywany łącznie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PRU INWESTYCJA wraz z tabelą i regulaminami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Ubezpiecz się zdalnie:

Skontaktuj się samodzielnie

Znajdź Konsultanta lub oddział

Zadzwoń do nas

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00