Zainwestuj w siebie

Ubezpieczenie inwestycyjne PRU INWESTYCJA

PRU INWESTYCJA

 • Umowa ubezpieczenia na życie i dożycie
 • Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
 • Dostęp do brytyjskich With-Profits Sub-Funds za pośrednictwem ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie, w którym wartości świadczeń uzależnione są od wartości rachunku.

PRU INWESTYCJA ma charakter inwestycyjny.
Jej celem jest wzrost wartości inwestycji w długim horyzoncie czasowym.

Produkt wykorzystuje mechanizm tzw. wygładzania (od ang. – smoothing), dzięki któremu wartość Twojej Umowy będzie mniej narażona na dzienne wahania wynikające ze wzrostów i spadków cen aktywów.

PRU INWESTYCJA jest dla Ciebie, jeśli:

 • Szukasz produktu o mniejszej zmienności i bardziej przewidywalnym zwrocie z inwestycji.

 • Posiadasz wolne środki, w kwocie co najmniej 40 000 zł, które chciałbyś zainwestować.

 • Jesteś zainteresowany tym, aby decyzje inwestycyjne w zakresie zarządzania aktywami podejmowali za Ciebie międzynarodowi eksperci, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 • Chciałbyś, aby w przypadku Twojej śmierci środki trafiły do wskazanych przez Ciebie osób, bez podatku od spadków i darowizn.

Dla kogo jest ubezpieczenie PRU INWESTYCJA?

Produkt jest dla osób zainteresowanych inwestowaniem w długoterminowej perspektywie, posiadających wolne środki finansowe.

Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi co najmniej 10 lat. Utrzymanie umowy przez okres 15 lat zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia prognozowanego zwrotu z inwestycji tj. zwrotu na poziomie wyznaczonym przez Oczekiwane stopy zwrotu, pomniejszonego o opłaty należne na podstawie Umowy.

Co zyskam

PRU INWESTYCJA
Jak to działa?

PRU INWESTYCJA jest ubezpieczeniem inwestycyjnym, w którym to Ty ponosisz ryzyko inwestycyjne.

 

Poglądowa ilustracja przedstawiająca zachowanie mechanizmy oczekiwanej stopy zwrotu i dostosowań

Poglądowy wykres ilustruje, w jaki sposób mógłby kształtować się zwrot z funduszu w okresie kilkuletnim przy zastosowaniu mechanizmu oczekiwanej stopu zwrotu i dostosowań na przykładowych danych z rynków finansowych. Aby nastąpiło dostosowanie, nie musi dojść do przecięcia przez cenę bazową dolnej bądź górnej granicy korytarza, ponieważ na rysunku przedstawiono korytarz dla dostosowań dziennych, który jest najszerszy. W określonych warunkach nawet mniejsze rozbieżności pomiędzy ceną bazową a ceną jednostki WPSFZ utrzymujące się w dłuższej perspektywie mogą spowodować konieczność dostosowania miesięcznego lub dodatkowego. W przypadku braku dostosowań cena jednostki WPSFZ jest wyznaczona w sposób liniowy i jej wzrost odpowiada prognozowanej przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie stopie zwrotu z aktywów bazowych, tj. oczekiwanej stopie zwrotu. W ramach produktu są pobierane opłaty nieprzedstawione na powyższym wykresie, uwzględniane przy obliczaniu wartości rachunku, które pomniejszają stopę zwrotu wyznaczaną przez wzrosty ceny jednostki WPSFZ. Zajrzyj do sekcji „Ważne informacje”, aby zapoznać się z elementami przedstawionymi na ilustracji.

 

Aktualne i historyczne ceny jednostek uczestnictwa i oczekiwane stopy zwrotu, jak również informacje o dostosowaniach znajdziesz w zakładce Notowania UFK.

Produkty w ofercie

PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA

PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA realizuje strategię konserwatywną, która zakłada, że nie mniej niż 70% aktywów Prudential jest lokowane w papiery dłużne Skarbu Państwa Polskiego lub w inne papiery dłużne bądź fundusze papierów dłużnych.

Na wykresie przedstawiamy strukturę aktywów WPSFK na dzień 31.12.2020 roku.

PRU INWESTYCJA ZRÓWNOWAŻONA

PRU INWESTYCJA ZRÓWNOWAŻONA realizuje strategię zrównoważoną, która zakłada, że nie mniej niż 45% aktywów Prudential jest lokowane w papiery dłużne Skarbu Państwa lub w inne papiery dłużne bądź fundusze papierów dłużnych.

Na wykresie przedstawiamy strukturę aktywów WPSFZ na dzień 31.12.2020 roku.

 • Ważne informacje

  • Okres ochrony ubezpieczeniowej

   Ochrona trwa do rocznicy następującej po Twoich 85. urodzinach, a w szczególnych przypadkach – 86. roku życia. Możesz ją jednak rozwiązać w dowolnym momencie (w takim przypadku mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty).

  • Świadczenia ubezpieczeniowe

   Na zakończenie okresu ubezpieczenia oraz w przypadku Twojej śmierci w trakcie jego trwania wypłacimy 101% wartości zgromadzonych przez Ciebie środków oraz kwotę dodatkową w wysokości 1000 zł.

  • Wartość Rachunku

   Służy do wyliczenia wszystkich świadczeń w ramach umowy, jest ustalana w oparciu o cenę jednostki uczestnictwa.

  • Cena jednostki uczestnictwa

   Cena jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, która równa jest cenie odpowiednio: jednostki WPSFK (With-Profit Sub-Fund Konserwatywny)/ jednostki WPSFZ (With-Profits Sub-Fund Zrównoważony).

  • Cena jednostki WPSFK/ cena jednostki WPSFZ

   Jest wyznaczana przez oczekiwaną stopę zwrotu i dostosowania.

  • Dostosowania

   Mają na celu ewentualne korygowanie ceny jednostki WPSFK/ ceny jednostki WPSFZ wyznaczonej przez oczekiwaną stopę zwrotu. Dostosowania powodują powiązanie ceny jednostki WPSFK/ WPSFZ z rzeczywistą wartością aktywów WPSFK/ WPSFZ. W produkcie mogą wystąpić dostosowania dzienne, miesięczne lub dodatkowe.

  • WPSFK/ WPSFZ

   Jest wydzielonym z With-Profits Sub-Fund o strategii konserwatywnej/ zrównoważonej portfelem aktywów nabywanych ze środków pochodzących z wpłat dokonanych w ramach umów PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA / PRU INWESTYCJA ZRÓWNOWAŻONA.

  • With-Profits Sub-Fund o strategii konserwatywnej/ With-Profits Sub-Fund o strategii zrównoważonej

   Są częścią With-Profits Fund, który jest regulowany oraz nadzorowany przez Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority, zarządzanego przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie.

Informacja o ryzyku inwestycyjnym

Inwestowanie w ramach umowy PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA lub PRU INWESTYCJA ZRÓWNOWAŻONA obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, co wiąże się z możliwością utraty nawet istotnej części zainwestowanych środków. Cena jednostki WPSFK/ WPSFZ może się zmienić, co może spowodować spadek wartości rachunku. Końcowa wartość rachunku nie jest z góry ustalona. Zysk z lokowania wpłaconych środków może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.

Materiał został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą w przyszłości ulec zmianie. Informacja o braku opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn oraz o podatku od dochodów kapitałowych nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Materiał dotyczący PRU INWESTYCJI KONSERWATYWNEJ lub PRU INWESTYCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani zobowiązania Prudential do jej zawarcia. Głównym jego celem jest zaprezentowanie najważniejszych mechanizmów inwestycyjnych, które mają wpływ na ustalenie wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych w ramach umowy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, regulaminem ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, a także dokumentem zawierającym kluczowe informacje, które mają zastosowanie do Twojej umowy.

Ubezpiecz się zdalnie:

Skontaktuj się samodzielnie

Znajdź Konsultanta lub oddział

Zadzwoń do nas

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00