Zgłoś zdarzenie

Oferta u Konsultanta

Zgłoszenie zdarzenia

W celu zgłoszenia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia można skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klientów (tel. 801 30 20 10). Przed skontaktowaniem się ze specjalistą Biura Obsługi Klientów przygotuj numer polisy. W celu rozpatrzenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie wskazanej dokumentacji.

Przygotuj niezbędne dokumenty, a następnie:

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego). Bieg ten przerywa m.in. zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym osoba uprawniona otrzymała pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Dokumenty wymagane do wypłaty świadczenia

Podstawowym dokumentem dla Prudential jest wniosek o wypłatę świadczenia wraz z odpowiednimi (w zależności od rodzaju świadczenia) załącznikami.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci, na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci

 • skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)*,
 • karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę i przyczynę śmierci (kopia),
 • w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujące okoliczności NW (kopia),
 • w przypadku śmierci spowodowanej chorobą – dokumentacja medyczna dotycząca leczenia choroby będącej przyczyną śmierci (kopie), nie dotyczy umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia**,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Uposażony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*),
 • jeśli zdarzenie dotyczy umów: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, EMERYTURA BEZ OBAW, START W ŻYCIE, PEWNY KAPITAŁ, PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA/ZRÓWNOWAŻONA i nie został wypełniony Wniosek o wypłatę świadczenia należy wypełnić druk OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FATCA I CRS do wypłaty świadczenia.

*Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

**Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania, poważnego zachorowania plus, poważnego zachorowania dziecka, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania, kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania i kompleksowego ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania

 • pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnego zachorowania, w tym diagnoza lekarza specjalisty, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki wykonanych badań (kopie),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy, przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy, niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji

 • pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie całkowitej i trwałej niezdolności do pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań  (kopie),
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, KRUS lub komisji lekarskiej przy Urzędzie Pracy potwierdzające całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej (kopia),
 • w przypadku niezdolności do pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujący okoliczności wypadku (kopia),
 • zwolnienia lekarskie lub opinie lekarskie potwierdzające ciągłość niezdolności do pracy trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni (kopie),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego uszczerbku, poważnego inwalidztwa, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa

 • w przypadku poważnego uszczerbku/inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument potwierdzający okoliczności nieszczęśliwego wypadku (kopia),
 • w przypadku poważnego uszczerbku/inwalidztwa spowodowanego chorobą – pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zachorowania, w tym kopie wykonanych badań oraz diagnoza lekarza specjalisty (kopie),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji

 • karta informacyjna z pobytu w szpitalu (kopia),
 • dokument medyczny potwierdzający długość pobytu leczenia na oddziale intensywnej terapii medycznej OIOM (kopia),
 • dokument medyczny potwierdzający przebycie zabiegu operacyjnego (kopia),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż osoba uprawniona do świadczenia*.

*Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem oraz pełnomocnictwo (o ile nie jest dokumentem oryginalnym) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Tryb rozpatrywania zgłoszenia

Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli podjęcie decyzji w tym czasie nie jest możliwe, Prudential wypłaci świadczenie w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Prudential albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe. Po zaakceptowaniu roszczenia, świadczenie jest wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku o wypłatę świadczenia lub przekazem pocztowym.

Zaliczka na poczet świadczenia z tytułu śmierci

Na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia Prudential wypłaca mu zaliczkę na poczet świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego pod warunkiem, że od daty zawarcia do daty śmierci upłynęło 3 lata. Wypłata zaliczki na poczet świadczenia z tytułu śmierci następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Prudential wniosku o wypłatę zaliczki wraz z dokumentami w nim określonymi:

 • wnioskiem o wypłatę świadczenia,
 • kartą statystyczną do karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego zawierającego datę i przyczynę śmierci*,
 • aktem zgonu*,
 • w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – dokumentem z policji lub prokuratury opisującym okoliczności NW,
 • dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby występującej z wnioskiem*.

*Akt zgonu, karta zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę oraz przyczynę śmierci, a także dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem, jeżeli zostały dostarczone jako kopie, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Maksymalna kwota zaliczki to 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 8000 zł, a w przypadku START W ŻYCIE nie więcej niż 5000 zł. Kwota zaliczki, którą może otrzymać jedna osoba uprawniona, stanowi iloczyn procentowanego udziału tego uprawnionego w świadczeniu z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz maksymalnej wysokości zaliczki.

Ważne informacje

Ostrzeżenie przed aktywnością przestępców i fałszywymi kontaktami telefonicznymi

Ostatnio odnotowaliśmy wzmożoną aktywność przestępców, którzy kontaktują się z naszymi Klientami oraz osobami nieposiadającymi naszego ubezpieczenia, podając się za współpracowników lub pracowników Pru w Polsce.

Fałszywi konsultanci ostrzegają przed potencjalnymi stratami, namawiają do rezygnacji z posiadanych umów ubezpieczenia lub wzbudzają poczucie zagrożenia w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia.

Przestępcy często powołują się na nieistniejące publiczne bazy danych o ubezpieczeniach, aby uwiarygodnić swoje postępowanie. Tego typu działania  mają na celu wyłudzenie danych dotyczących umowy ubezpieczenia, skłonienie do rezygnacji z obecnej umowy oraz zawarcia nowej u innego ubezpieczyciela. Wyłudzone dane mogą być również wykorzystane do innych celów.

Pru nie zleca zewnętrznym podmiotom kontaktowania się z Klientami w celu pozyskania informacji na temat umów ubezpieczenia. Wszelkie powoływanie się na publiczne bazy danych o umowach ubezpieczenia jest oszustwem, ponieważ takie bazy danych nie istnieją.

W przypadku podejrzenia oszustwa, prosimy o natychmiastowe zakończenie połączenia bez podawania jakichkolwiek informacji. Nawet potwierdzenie imienia i nazwiska może umożliwić przestępcom powiązanie numeru telefonu z Twoją osobą i podjęcie bardziej ukierunkowanych ataków. Zachowanie ostrożności jest kluczowe, aby uniknąć stania się ofiarą niedozwolonych praktyk stosowanych przez podmioty niemające nic wspólnego z Pru. Tego typu działania mogą prowadzić do niekorzystnych skutków związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umowy ubezpieczenia.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich podejrzanych incydentów do CERT Polska, organizacji zajmującej się monitorowaniem zagrożeń cyberbezpieczeństwa w polskim Internecie, poprzez stronę internetową:

https://www.incydent.cert.pl/

Rekomendujemy, by w przypadku przechwycenia przez przestępcę danych umożliwiających identyfikację podmiotu lub numeru telefonu czy adresu email, niezwłocznie zawiadomić organy ścigania. CERT Polska przygotował również szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń związanych z fałszywymi telefonami. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią na stronie:

https://www.cert.pl/baza-wiedzy/falszywi-konsultanci/

Przeczytaj, jeśli rozważasz rezygnację z polisy

W zależności od rodzaju ubezpieczenia konsekwencje rozwiązania umowy mogą być różne. Sprawdź, dlaczego nie warto spieszyć się z decyzją o o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia na życie.

Przypomnij sobie, dlaczego zdecydowałeś się na polisę na życie. Czy ważna jest dla Ciebie pewność, że Twoi bliscy będą czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, co przyniesie życie? Czy dalej chcesz osiągnąć cel oszczędnościowy albo inwestycyjny, jaki założyłeś sobie przy zawarciu umowy ubezpieczenia na życie i dożycie bądź umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi?

Dzięki ubezpieczeniu:

 • zapewniasz wsparcie bliskim, w razie gdyby Cię zabrakło,
 • możesz zabezpieczyć swój standard życia, jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi,
 • możesz oszczędzać lub pomnażać wpłacone środki finansowe.

Zwróć uwagę na to, że:

 • rezygnując z polisy na życie, tracisz ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji,
 • jeśli ponownie zdecydujesz się na ubezpieczenie, wysokość składki będzie obliczana na podstawie Twojego aktualnego wieku i stanu zdrowia – są to istotne parametry ustalania wysokości składki, a zawarcie umowy na podobnych warunkach może być niemożliwe,
 • rozwiązując umowę o charakterze ochronno-oszczędnościowym lub inwestycyjnym, szczególnie w początkowych latach jej trwania, poza utratą ochrony ubezpieczeniowej, narażasz się na ryzyko utraty części wpłaconych środków oraz premii końcowej,
 • umowy dodatkowe mają limitowany wiek wstępu, dlatego może się zdarzyć, że niektóre z nich nie będą już dla Ciebie dostępne.

Prośba do naszych Klientów

Jeśli byli Państwo nakłaniani do rezygnacji z ubezpieczenia na życie i z posiadanej ochrony, zachęcamy do rozmowy ze swoim Konsultantem lub kontaktu bezpośrednio z nami:

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą infolinią:

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00