Zgłoś zdarzenie

Oferta u Konsultanta

Zgłoszenie zdarzenia

W celu zgłoszenia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia można skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klientów (tel. 801 30 20 10). Przed skontaktowaniem się ze specjalistą Biura Obsługi Klientów przygotuj numer polisy. W celu rozpatrzenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie wskazanej dokumentacji.

Przygotuj niezbędne dokumenty, a następnie:

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego). Bieg ten przerywa m.in. zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym osoba uprawniona otrzymała pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Dokumenty wymagane do wypłaty świadczenia

Podstawowym dokumentem dla Prudential jest wniosek o wypłatę świadczenia wraz z odpowiednimi (w zależności od rodzaju świadczenia) załącznikami.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci, na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci

 • skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)*,
 • karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę i przyczynę śmierci (kopia),
 • w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujące okoliczności NW (kopia),
 • w przypadku śmierci spowodowanej chorobą – dokumentacja medyczna dotycząca leczenia choroby będącej przyczyną śmierci (kopie), nie dotyczy umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia**,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Uposażony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*),
 • jeśli zdarzenie dotyczy umów: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, EMERYTURA BEZ OBAW, START W ŻYCIE, PEWNY KAPITAŁ, PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA/ZRÓWNOWAŻONA i nie został wypełniony Wniosek o wypłatę świadczenia należy wypełnić druk OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FATCA I CRS do wypłaty świadczenia.

*Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

**Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania, poważnego zachorowania plus, poważnego zachorowania dziecka, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania, kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania i kompleksowego ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania

 • pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnego zachorowania, w tym diagnoza lekarza specjalisty, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki wykonanych badań (kopie),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy, przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy, niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji

 • pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie całkowitej i trwałej niezdolności do pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań  (kopie),
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, KRUS lub komisji lekarskiej przy Urzędzie Pracy potwierdzające całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej (kopia),
 • w przypadku niezdolności do pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujący okoliczności wypadku (kopia),
 • zwolnienia lekarskie lub opinie lekarskie potwierdzające ciągłość niezdolności do pracy trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni (kopie),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego uszczerbku, poważnego inwalidztwa, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa

 • w przypadku poważnego uszczerbku/inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument potwierdzający okoliczności nieszczęśliwego wypadku (kopia),
 • w przypadku poważnego uszczerbku/inwalidztwa spowodowanego chorobą – pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zachorowania, w tym kopie wykonanych badań oraz diagnoza lekarza specjalisty (kopie),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji

 • karta informacyjna z pobytu w szpitalu (kopia),
 • dokument medyczny potwierdzający długość pobytu leczenia na oddziale intensywnej terapii medycznej OIOM (kopia),
 • dokument medyczny potwierdzający przebycie zabiegu operacyjnego (kopia),
 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

*Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

**Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Wymagane dokumenty w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem*,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż osoba uprawniona do świadczenia*.

*Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem oraz pełnomocnictwo (o ile nie jest dokumentem oryginalnym) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

Tryb rozpatrywania zgłoszenia

Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli podjęcie decyzji w tym czasie nie jest możliwe, Prudential wypłaci świadczenie w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Prudential albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe. Po zaakceptowaniu roszczenia, świadczenie jest wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku o wypłatę świadczenia lub przekazem pocztowym.

Zaliczka na poczet świadczenia z tytułu śmierci

Na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia Prudential wypłaca mu zaliczkę na poczet świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Wypłata zaliczki na poczet świadczenia z tytułu śmierci następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Prudential wniosku o wypłatę zaliczki wraz z dokumentami w nim określonymi:

 • wnioskiem o wypłatę świadczenia,
 • kartą statystyczną do karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego zawierającego datę i przyczynę śmierci*,
 • aktem zgonu*,
 • w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – dokumentem z policji lub prokuratury opisującym okoliczności NW,
 • dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby występującej z wnioskiem*.

*Akt zgonu, karta zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę oraz przyczynę śmierci, a także dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem, jeżeli zostały dostarczone jako kopie, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

Maksymalna kwota zaliczki to 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 8000 zł, a w przypadku START W ŻYCIE nie więcej niż 5000 zł. Kwota zaliczki, którą może otrzymać jedna osoba uprawniona, stanowi iloczyn procentowanego udziału tego uprawnionego w świadczeniu z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz maksymalnej wysokości zaliczki.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą infolinią:

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00