Składki

Oferta u Partnera Orange

Terminy opłacania składek

Terminy opłacania składek wynikają z częstotliwości opłacania faktury za usługi telekomunikacyjne w sieci Orange. Dzień zapłaty jest tożsamy z dniem wskazanym na fakturze Orange na opłacenie faktury za usługi telekomunikacyjne.

Skutki braku wpłaty składki/Poręczenie

Orange, jako poręczyciel składek ubezpieczeniowych opłaci maksymalnie 3 zaległe składki, w przypadku braku opłaty za faktury Orange w wymaganym terminie. Zapewni to ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej na czas, ochrona będzie kontynuowana. Zwrotu składek uiszczonych przez Orange należy dokonać na rachunek wskazany na fakturze za usługi telekomunikacyjne z Orange. W razie nieopłacenia należnej składki, Prudential wezwie do zapłaty zaległej składki w dodatkowym terminie upływającym z końcem Okresu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczony otrzymał wezwanie do zapłaty, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczonego wezwania do jej zapłaty.

W przypadku nieopłacenia składki w dodatkowym terminie, Umowę ubezpieczenia uważa się za rozwiązaną z końcem Okresu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczający otrzymał wezwanie do zapłaty, nie wcześniej jednak niż po upływie wskazanego w wezwaniu dodatkowego terminu na jej opłacenie. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Prudential udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą infolinią:

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00