Zgłoś zmiany w umowie

Oferta u Partnera Play

Zgłoszenie zmiany danych osobowych

W celu zaktualizowania:

 • adresu korespondencyjnego lub
 • danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail)
 • imion,
 • nazwiska,
 • numeru i serii dowodu osobistego,
 • korekty daty urodzenia,
 • numeru pesel,
 • obywatelstwa,

prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią Prudential, tel. 801 386 000 (prosimy o przygotowanie numeru Polisy – będzie potrzebny w trakcie rozmowy).

W tym celu można również skorzystać z formularza -> Wniosek zmiany danych osobowych lub samodzielnie sporządzić oświadczenie i przesłać je podpisane w oryginale na adres:

Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.

Skan wniosku można również wysłać na adres e-mail: kontakt_play@prudential.pl

W szczególnych przypadkach, w celu potwierdzenia aktualizacji danych, Prudential skontaktuje się z Państwem korespondencyjnie lub telefonicznie.

Zmiana uposażonych

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia można:

 • wskazać osoby Uposażone,
 • zmienić udział % Uposażonych w świadczeniu,
 • zmienić lub odwołać Uposażonych,
 • zaktualizować dane wskazanych wcześniej Uposażonych.

Przy zgłoszeniu prosimy skorzystać z formularza -> Wniosek o wskazanie lub zmianę uposażonych lub samodzielnie sporządzić na piśmie oświadczenie woli i przesłać je podpisane w oryginale na adres:

Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.

Skan wniosku można również wysłać na adres e-mail: kontakt_play@prudential.pl

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Infolinia Prudential (tel. 801 386 000).

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia

Od zawartej Umowy ubezpieczenia można odstąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania Pakietu powitalnego, zawierającego Polisę. W takim przypadku Prudential zwróci zapłaconą składkę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy ubezpieczenia. Zwrot składki nastąpi poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Ubezpieczającego wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej go z Play, chyba że Ubezpieczający złoży inną dyspozycję w tym zakresie.

W każdym czasie trwania Umowy ubezpieczenia można ją wypowiedzieć. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa wówczas ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego w sieci Play. Składki za udzielaną ochronę do końca okresu, w którym jest świadczona, są należne.

Rezygnację z Umowy można złożyć:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 801 386 000;
 • korespondencyjnie – na adres: Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.