OWU - co zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia dowolnego rodzaju warto wykonać kilka czynności. Wśród nich jedną z ważniejszych jest uważne przeczytanie informacji, jakie są zawarte w OWU. Poniżej opisujemy, jak czytać ten dokument, dlaczego należy to zrobić przed zawarciem umowy i z jakiego powodu zapisy OWU są tak ważne.

Czym jest OWU?

Co oznacza skrót OWU wyjaśniliśmy już w tytule artykułu – to Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument, w którym znajdziesz informacje o tym, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie kupowane przez Ciebie, czyli przed jakimi zdarzeniami jesteś chroniony, a kiedy nie otrzymasz świadczenia.

OWU - co zawiera dokument?

Generalna struktura OWU oraz konkretny zakres informacji, jakie muszą się w tym dokumencie znaleźć, jest określona ustawowo jedynie w sposób ogólny. Ustawa nie wskazuje precyzyjnie struktury OWU dla każdego rodzaju ubezpieczenia dostępnego na rynku, ponieważ w detalach zapisy te zawsze będą się różnić w zależności od produktu ubezpieczeniowego, na który się decydujesz.

Niezależnie jednak od tego w każdym przypadku w OWU znajdziesz m.in.:

 • przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • definicje ważnych pojęć
 • zasady zawarcia umowy z ubezpieczycielem oraz termin i sposób odstąpienia od niej
 • prawa i obowiązki stron umowy
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
 • zasady wypłaty świadczeń i sposób określania ich wysokości
 • sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej
 • ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Jak widać, Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument zawierający najważniejsze informacje na temat umowy, którą zawierasz i dlatego właśnie tak ważne jest uważne zapoznanie się z nim przed podjęciem decyzji o zakupie danego ubezpieczenia.

Poniższą tabelę przygotowaliśmy, aby lepiej zobrazować, jak mogą różnić się Ogólne Warunki Ubezpieczenia zależnie od rodzaju produktu ubezpieczeniowego. W tym przypadku porównujemy dwa ubezpieczenia z oferty Pru: ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA i ubezpieczenie EMERYTURA BEZ OBAW.

 

KOMFORT ŻYCIA EMERYTURA BEZ OBAW
Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia albo dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia.
Wysokość świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

W razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Pru wypłaca świadczenie w kwocie równej Sumie ubezpieczenia obowiązującej w dniu jego śmierci.

W razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Pru wypłaca świadczenie w najwyższej z podanych wartości:

1) sumy składek należnych z tytułu Umowy głównej za cały Okres ubezpieczenia;

2) Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia obowiązującej w dniu śmierci Ubezpieczonego, powiększonej o zadeklarowane do tego dnia premie roczne;

3) kwoty ustalonej na dzień śmierci Ubezpieczonego zgodnie z zasadami określonymi w § 17–18 OWU dla wyliczenia świadczenia w razie wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż do dnia poprzedzającego najbliższą Rocznicę umowy ubezpieczenia następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia, chyba że strony uzgodnią inaczej. Okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 10 lat i nie może trwać dłużej niż do dnia poprzedzającego najbliższą Rocznicę umowy ubezpieczenia następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Dlaczego warto przeczytać dokument OWU?

Znajomość informacji zawartych w OWU to podstawa dla świadomego wyboru takiego ubezpieczenia, które rzeczywiście spełnia Twoje oczekiwania co do zakresu ochrony i wysokości świadczeń wypłacanych, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego. To także pewność, że wiesz, za jakie zdarzenia Twój ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności – co ma ogromne znaczenie, gdy chcesz zgłosić szkodę i domagać się spełnienia świadczenia.

Kolejną korzyścią jest znajomość definicji stosowanych przez ubezpieczyciela. Poświęć zatem czas na dokładne przeczytanie zwłaszcza tej części OWU, w której definiowane są stosowane w umowie pojęcia – to bardzo ważne, ponieważ mogą mieć one nieco inne znaczenie niż to, które jest stosowane w języku potocznym.

Na jakie zapisy zwrócić szczególną uwagę w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

Do najważniejszych sekcji OWU, z którymi zawsze należy się dokładnie zapoznać czytając ten dokument, należą części opisujące:

 • zakres ochrony – upewnij się, co i kto podlega ochronie w ramach umowy i pod jakimi warunkami
 • okres obowiązywania umowy – tu opisany jest okres, na jaki możesz zawrzeć umowę oraz jego ewentualne ograniczenia
 • okres karencji – jeśli dana umowa zawiera karencję, sprawdź dokładnie, jaki jest jej okres i kiedy upływa
 • suma ubezpieczenia – sprawdź, jaką maksymalnie kwotę uzyskasz w ramach wypłaty świadczenia
 • wyłączenia odpowiedzialności – zweryfikuj, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia i jakie zdarzenia nie są objęte ochroną
 • zasady i warunki wypłaty świadczenia – sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić Ty lub osoby uposażone, aby wypłata świadczenia została przez towarzystwo ubezpieczeniowe zrealizowana
 • warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy – upewnij się, że rozumiesz, jakie będą konsekwencje rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta.

Gdzie mogę znaleźć OWU?

Ponieważ OWU zawierają najważniejsze informacje dotyczące umowy, którą zawierasz, towarzystwo ubezpieczeniowe ma ustawowy obowiązek doręczyć Ci ten dokument przed zawarciem umowy. Jeśli jednak chcesz zapoznać się z OWU przed wizytą u ubezpieczyciela, aby w spokoju zdecydować, czy dana umowa ubezpieczenia spełnia Twoje oczekiwania, to Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla każdego ubezpieczenia dostępnego w bieżącej ofercie Pru można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej. Znajdziesz tam również wszystkie umowy dodatkowe oraz wiele przydatnych informacji – w tym dane kontaktowe do konsultantów i oddziałów Pru.

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2024 r.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.