Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

PRU.PL

Część I. PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Prudential International Assurance PLC Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
 2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej firmy Prudential (pod adresem www.pru.pl) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 2 Dane Prudential

 1. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie świadczy Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (zwana dalej: „Prudential”).
 2. Adresem siedziby Prudential jest ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
 3. Prudential został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000708052, NIP: 1080022291.
 4. Prudential działa jako oddział spółki irlandzkiej – Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie, Fitzwilliam Court, Leeson Cl, D02 TC95, Dublin 2, Irlandia, zarejestrowanej w rejestrze spółek prowadzonym przez the Companies Registration Office pod numerem 209956 i działającej na podstawie zezwolenia Central Bank of Ireland.

§ 3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Usługi – usługi świadczone przez Prudential drogą elektroniczną, wskazane w § 4 ust. 2,
 3. Usługobiorca – każda osoba korzystająca z Usług.

§ 4 Rodzaje i zakres Usług

 1. Prudential świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.pru.pl.
 2. Prudential świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  a) udostępnianie informacji o dostępnych produktach Prudential, sprzedawanych pod marką Pru.
  b) usługa kalkulatora.
 3. Informacje umieszczone na stronie internetowej www.pru.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Prudential umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania Usług.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami po stronie Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, opuszczając witrynę, co oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje nieważności zleceń złożonych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usług w trakcie trwania umowy o świadczenie usług na odległość.

§ 6 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Prudential.
 3. Prudential nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do Usług może zostać czasowo ograniczony przez Prudential, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależnie od Prudential. Ograniczenie zostanie zniesione niezwłocznie po usunięciu przyczyn niedostępności.
 5. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zarówno serwis, jak i oprogramowanie używane na tych stronach internetowych są własnością Prudential lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonych Prudential.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Prudential z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Usługobiorca może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego treścią niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Chrome lub Safari z dostępem do Internetu.
 2. Wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików Cookies.
 3. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (łącze szyfrowane https).
 4. W przypadku Usług świadczonych przez Prudential z wykorzystaniem poczty elektronicznej warunkiem korzystania z nich przez Usługobiorcę jest posiadanie adresu elektronicznego.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie Prudential związane ze świadczeniem Usług są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki przez pełnomocnika ds. rozpatrywania skarg, jednak nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Prudential.
 2. Skargi i zażalenia mogą być składane Prudential pisemnie na adres siedziby Prudential w Warszawie, osobiście, telefonicznie pod numerem: 801 30 20 10 lub poprzez e-mail na adres: bok@prudential.pl.
 3. Prudential informuje zainteresowanego o sposobie wyjaśnienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczeniem Usług, w tym przysługujące  prawa i obowiązki po stronie Prudential, opisane są szczegółowo w polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych pod linkiem: www.pru.pl/polityka-prywatnosci.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W relacjach z Usługobiorcą używany jest język polski.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwości ogólnej lub sąd, którego właściwość wynika ze stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Prudential.
 4. Prudential dopuszcza możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów.

Część II.
PRUDENTIAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Prudential Polska Spółka z o.o..
 2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej firmy Prudential (pod adresem www.pru.pl) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 2 Dane Prudential

 1. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie świadczy Prudential Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Prudential”).
 2. Adresem siedziby Prudential jest ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
 3. Prudential został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 392994 i posiada nr NIP: 5272662226.

§ 3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Usługi – usługi świadczone przez Prudential drogą elektroniczną, wskazane w § 4 ust. 2,
 3. Usługobiorca – każda osoba korzystająca z Usług.

§ 4 Rodzaje i zakres Usług

 1. Prudential świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.pru.pl.
 2. Prudential świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  a) formularz kontaktowy do pozostawiania danych osobowych.

§ 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Prudential umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania Usług.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami po stronie Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, opuszczając witrynę, co oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje nieważności zleceń złożonych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usług w trakcie trwania umowy o świadczenie usług na odległość.

§ 6 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Prudential.
 3. Prudential nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do Usług może zostać czasowo ograniczony przez Prudential, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależnie od Prudential. Ograniczenie zostanie zniesione niezwłocznie po usunięciu przyczyn niedostępności.
 5. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zarówno serwis, jak i oprogramowanie używane na tych stronach internetowych są własnością Prudential lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonych Prudential.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Prudential z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Usługobiorca może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego treścią niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Chrome lub Safari z dostępem do Internetu.
 2. Wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików Cookies.
 3. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (łącze szyfrowane https).
 4. W przypadku Usług świadczonych przez Prudential z wykorzystaniem poczty elektronicznej warunkiem korzystania z nich przez Usługobiorcę jest posiadanie adresu elektronicznego.

§ 8 Usługa „Skontaktuj się z nami, aby poznać naszą ofertę"

 1. W celu zapoznania się ze szczegółami oferty Prudential istnieje możliwość pozostawienia danych poprzez dedykowany formularz kontaktowy. Udostępnione poprzez przycisk „wyślij” dane umożliwiają weryfikację Usługobiorcy.
 2. Skorzystanie z Usługi formularza kontaktowego powoduje podjęcie bezpośredniego kontaktu z Usługobiorcą przez przedstawiciela Prudential.

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie Prudential związane ze świadczeniem Usług są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki przez pełnomocnika ds. rozpatrywania skarg, jednak nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Prudential.
 2. Skargi i zażalenia mogą być składane Prudential pisemnie na adres siedziby Prudential w Warszawie, osobiście, telefonicznie pod numerem: 801 30 20 10 lub poprzez e-mail na adres: bok@prudential.pl.
 3. Prudential informuje zainteresowanego o sposobie wyjaśnienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczeniem Usług, w tym przysługujące Panu/Pani prawa i obowiązki po stronie Prudential opisane są szczegółowo w polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych pod linkiem: www.pru.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W relacjach z Usługobiorcą używany jest język polski.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwości ogólnej lub sąd, którego właściwość wynika ze stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Prudential.
 4. Prudential dopuszcza możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów.