Pytania i reklamacje

Oferta u Konsultanta

Zgłoszenie pytania lub reklamacji

Zgłoszenie pytania

W celu zadania pytania, z naszym Biurem Obsługi Klientów można skontaktować się:

Przed skontaktowaniem się ze Specjalistą Biura Obsługi Klientów prosimy o przygotowanie numeru polisy.

Pytania mogą również zostać przekazane w formie pisemnej. Można je:

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej przez zgłaszającego z naszym Specjalistą.

Zgłoszenie reklamacji

Poniżej zamieszczamy informacje o sposobie składania reklamacji:

Reklamacje, skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie Prudential związane ze świadczonymi przez Prudential usługami, w tym związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, mogą zostać złożone w każdej jednostce Prudential obsługującej Klientów.

Reklamacje, skargi i zażalenia mogą być złożone:

  • w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Prudential obsługującej Klientów, albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera,
  • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu: 801 30 20 10 lub 22 548 06 98) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce Prudential obsługującej Klientów,
  • w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@prudential.pl.

W przypadku reklamacji, skarg lub zażaleń związanych z Drugą Opinią Medyczną prosimy o podanie nazwy choroby/schorzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

Na żądanie Klienta Prudential potwierdza wpłynięcie reklamacji, skargi lub zażalenia w formie pisemnej lub w innej wskazanej przez Klienta.

Odpowiedź na reklamację, skargę lub zażalenie udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji, skargi, zażalenia i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi, zażalenia. Informacja do Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wyjaśniać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez pełnomocnika Prudential ds. rozpatrywania reklamacji/skarg.

Każdy zainteresowany może też wnieść reklamację, skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego lub do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Zależy nam na utrzymaniu jak najwyższego poziomu obsługi, dlatego wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne. Pragniemy zapewnić, że wszystkie zgłoszone uwagi zostaną starannie przeanalizowane i wpłyną na podwyższenie jakości obsługi naszych Klientów.

Informacja o podmiocie uprawnionym do rozstrzygania sporów w postępowaniu pozasądowym

Spory wynikające z umów ubezpieczenia zawartych z Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (lub umów ubezpieczenia zawartych z The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce do dnia 31.12.2018 roku) mogą być poddane rozstrzygnięciu w postępowaniu pozasądowym, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl.

Ponowny wydruk dokumentów

Dokumenty potwierdzające wykonanie zmiany w ramach umowy ubezpieczenia przekazywane są korespondencyjnie lub za pośrednictwem Konsultanta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentów możliwe jest ich ponowne wydrukowanie.

 

W celu zadania pytania z naszym Biurem Obsługi Klientów można skontaktować się:

Przed skontaktowaniem się ze Specjalistą Biura Obsługi Klientów prosimy o przygotowanie numeru polisy.

Brexit a polisy w Prudential

Poniższa informacja wyjaśnia, dlaczego w umowach ubezpieczenia zawartych w przeszłości przez The Prudential Assurance Company Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce („Oddział PAC”) obecnie jej stroną jako ubezpieczyciel jest Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Oddział PIA”).

Pragniemy wyjaśnić, że z dniem 1 stycznia 2019 r. dokonany został transfer portfela wszystkich umów ubezpieczenia zawartych przez Oddział PAC do Oddziału PIA. Oddział PAC prowadził działalność w Polsce od roku 2013 do końca 2018 r. Wszyscy Klienci, którzy zawarli w tym okresie umowę ubezpieczenia z Oddziałem PAC, zostali przeniesieni do Oddziału PIA ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. na podstawie postanowienia Wysokiego Trybunału w Londynie (High Court of England and Wales), który zatwierdził transfer. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2019 r. Oddział PAC zaprzestał zawierania jakichkolwiek nowych umów ubezpieczenia, które od tej daty były zawierane już tylko przez Oddział PIA.

Transfer był spowodowany reorganizacją działalności na skutek decyzji Wielkiej Brytanii wyrażonej w referendum o zamiarze opuszczenia Unii Europejskiej (tzw. brexit), co nastąpiło ostatecznie z dniem 1 lutego 2020 roku. Oddział PAC był częścią spółki z siedzibą w Londynie, podczas gdy Oddział PIA jest częścią spółki irlandzkiej z siedzibą w Dublinie. Podkreślamy jednocześnie, że zarówno Oddział PAC, jak i Oddział PIA są częścią tej samej grupy kapitałowej, na czele której stoi spółka M&G plc.

Transfer polis nie powodował konieczności zmiany umowy czy wymiany dokumentów polisowych, w związku z czym jeżeli umowa została zawarta przed 1 stycznia 2019 r., to widnieje na niej nazwa Oddziału PAC, a mimo to obecnie wszelka korespondencja jest kierowana przez Oddział PIA. Taka sytuacja jest całkowicie prawidłowa, a Oddział PIA honoruje wszystkie wcześniejsze ustalenia dokonane z Oddziałem PAC. Poza zmianą ubezpieczyciela z Oddziału PAC na Oddział PIA ogólne warunki ubezpieczenia pozostały niezmienne, a polisa jest obsługiwana w taki sam sposób jak wcześniej. Wszystkie ogólne warunki ubezpieczenia, które były oferowane przez Oddział PAC do momentu transferu, są dostępne w naszym serwisie internetowym.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w tym zakresie, prosimy o kontakt ze swoim Konsultantem lub z Biurem Obsługi Klientów pod numerem telefonu +48 22 548 06 98.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą infolinią:

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00