Pytania i reklamacje

Oferta u Konsultanta

Zgłoszenie pytania lub reklamacji

Zgłoszenie pytania

W celu zadania pytania, z naszym Biurem Obsługi Klientów można skontaktować się:

Przed skontaktowaniem się ze Specjalistą Biura Obsługi Klientów prosimy o przygotowanie numeru polisy.

Pytania mogą również zostać przekazane w formie pisemnej. Można je:

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej przez zgłaszającego z naszym Specjalistą.

Zgłoszenie reklamacji

Reklamacje, skargi i zażalenia na nasze działanie lub zaniechanie związane ze świadczonymi przez nas usługami, w tym związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, mogą zostać złożone w każdej naszej jednostce obsługującej klientów.

Reklamacje, skargi i zażalenia można złożyć:

 • na piśmie – osobiście, w naszej jednostce obsługującej klientów albo za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub innej osoby, albo na adres do doręczeń elektronicznych (AE:PL-10457-25630-ESTTW-22),
 • ustnie – telefonicznie (numer telefonu: 801 30 20 10) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w naszej jednostce obsługującej klientów,
 • w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@prudential.pl.

W przypadku reklamacji, skarg lub zażaleń związanych z Drugą Opinią Medyczną prosimy o podanie nazwy choroby/schorzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

Potwierdzimy wpłynięcie reklamacji, skargi lub zażalenia w formie pisemnej lub w innej wskazanej formie, jeżeli otrzymamy taką prośbę.
Odpowiedzi na reklamację, skargę lub zażalenie udzielamy na piśmie lub – za zgodą osoby składającej reklamację, skargę lub zażalenie – pocztą elektroniczną.

Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Termin jest dochowany, jeżeli przed jego upływem wyślemy odpowiedzi.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w których rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni nie jest możliwe, termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi możemy wydłużyć do 60 dni. Wówczas poinformujemy osobę składającą reklamację, skargę lub zażalenie o:

 • przyczynie opóźnienia,
 • okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 • przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatruje pełnomocnik Prudential ds. rozpatrywania reklamacji/skarg.

Każdy zainteresowany może też wnieść reklamację, skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego lub do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

Zależy nam na utrzymaniu jak najwyższego poziomu obsługi, dlatego wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne.

Informacja o podmiocie uprawnionym do rozstrzygania sporów w postępowaniu pozasądowym

Spory wynikające z umów ubezpieczenia zawartych z Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (lub umów ubezpieczenia zawartych z The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce do dnia 31.12.2018 roku) mogą być poddane rozstrzygnięciu w postępowaniu pozasądowym, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl.

Ponowny wydruk dokumentów

Dokumenty potwierdzające wykonanie zmiany w ramach umowy ubezpieczenia przekazywane są korespondencyjnie lub za pośrednictwem Konsultanta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentów możliwe jest ich ponowne wydrukowanie.

 

W celu zadania pytania z naszym Biurem Obsługi Klientów można skontaktować się:

Przed skontaktowaniem się ze Specjalistą Biura Obsługi Klientów prosimy o przygotowanie numeru polisy.

Brexit a polisy w Prudential

Poniższa informacja wyjaśnia, dlaczego w umowach ubezpieczenia zawartych w przeszłości przez The Prudential Assurance Company Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce („Oddział PAC”) obecnie jej stroną jako ubezpieczyciel jest Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Oddział PIA”).

Pragniemy wyjaśnić, że z dniem 1 stycznia 2019 r. dokonany został transfer portfela wszystkich umów ubezpieczenia zawartych przez Oddział PAC do Oddziału PIA. Oddział PAC prowadził działalność w Polsce od roku 2013 do końca 2018 r. Wszyscy Klienci, którzy zawarli w tym okresie umowę ubezpieczenia z Oddziałem PAC, zostali przeniesieni do Oddziału PIA ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. na podstawie postanowienia Wysokiego Trybunału w Londynie (High Court of England and Wales), który zatwierdził transfer. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2019 r. Oddział PAC zaprzestał zawierania jakichkolwiek nowych umów ubezpieczenia, które od tej daty były zawierane już tylko przez Oddział PIA.

Transfer był spowodowany reorganizacją działalności na skutek decyzji Wielkiej Brytanii wyrażonej w referendum o zamiarze opuszczenia Unii Europejskiej (tzw. brexit), co nastąpiło ostatecznie z dniem 1 lutego 2020 roku. Oddział PAC był częścią spółki z siedzibą w Londynie, podczas gdy Oddział PIA jest częścią spółki irlandzkiej z siedzibą w Dublinie. Podkreślamy jednocześnie, że zarówno Oddział PAC, jak i Oddział PIA są częścią tej samej grupy kapitałowej, na czele której stoi spółka M&G plc.

Transfer polis nie powodował konieczności zmiany umowy czy wymiany dokumentów polisowych, w związku z czym jeżeli umowa została zawarta przed 1 stycznia 2019 r., to widnieje na niej nazwa Oddziału PAC, a mimo to obecnie wszelka korespondencja jest kierowana przez Oddział PIA. Taka sytuacja jest całkowicie prawidłowa, a Oddział PIA honoruje wszystkie wcześniejsze ustalenia dokonane z Oddziałem PAC. Poza zmianą ubezpieczyciela z Oddziału PAC na Oddział PIA ogólne warunki ubezpieczenia pozostały niezmienne, a polisa jest obsługiwana w taki sam sposób jak wcześniej. Wszystkie ogólne warunki ubezpieczenia, które były oferowane przez Oddział PAC do momentu transferu, są dostępne w naszym serwisie internetowym.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w tym zakresie, prosimy o kontakt ze swoim Konsultantem lub z Biurem Obsługi Klientów pod numerem telefonu +48 22 548 06 98.

Ważne informacje

Ostrzeżenie przed telefonami nakłaniającymi do zmiany ubezpieczyciela

W ostatnim czasie docierają do nas sygnały od Klientów o niechcianych kontaktach telefonicznych mających na celu wyłudzenie informacji dotyczących umów ubezpieczenia, z powołaniem się w nieuprawniony sposób, na współpracę z Pru bądź zdobycie informacji w oparciu o „publiczne bazy ubezpieczeń”.

Działania te zmierzają do nakłonienia Klientów do rozwiązania umowy ubezpieczenia i zawarcia podobnej u innego ubezpieczyciela.

Informujemy, że nie zlecamy zewnętrznym podmiotom kontaktowania się z Państwem celem pozyskania informacji na temat umów zawartych z Pru a wskazane powyżej publiczne bazy danych o umowach ubezpieczenia nie istnieją!

Prosimy o zachowanie ostrożności, by nie stać się ofiarą niedozwolonych praktyk stosowanych przez podmioty nie mające nic wspólnego z Pru oraz nie narazić się na straty związane z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia przed zakończeniem okresu ubezpieczenia.

Przeczytaj, jeśli rozważasz rezygnację z polisy

W zależności od rodzaju ubezpieczenia konsekwencje rozwiązania umowy mogą być różne. Sprawdź, dlaczego nie warto spieszyć się z decyzją o o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia na życie.

Przypomnij sobie, dlaczego zdecydowałeś się na polisę na życie. Czy ważna jest dla Ciebie pewność, że Twoi bliscy będą czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, co przyniesie życie? Czy dalej chcesz osiągnąć cel oszczędnościowy albo inwestycyjny, jaki założyłeś sobie przy zawarciu umowy ubezpieczenia na życie i dożycie bądź umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi?

Dzięki ubezpieczeniu:

 • zapewniasz wsparcie bliskim, w razie gdyby Cię zabrakło,
 • możesz zabezpieczyć swój standard życia, jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi,
 • możesz oszczędzać lub pomnażać wpłacone środki finansowe.

Zwróć uwagę na to, że:

 • rezygnując z polisy na życie, tracisz ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji,
 • jeśli ponownie zdecydujesz się na ubezpieczenie, wysokość składki będzie obliczana na podstawie Twojego aktualnego wieku i stanu zdrowia – są to istotne parametry ustalania wysokości składki, a zawarcie umowy na podobnych warunkach może być niemożliwe,
 • rozwiązując umowę o charakterze ochronno-oszczędnościowym lub inwestycyjnym, szczególnie w początkowych latach jej trwania, poza utratą ochrony ubezpieczeniowej, narażasz się na ryzyko utraty części wpłaconych środków oraz premii końcowej,
 • umowy dodatkowe mają limitowany wiek wstępu, dlatego może się zdarzyć, że niektóre z nich nie będą już dla Ciebie dostępne.

Prośba do naszych Klientów

Jeśli byli Państwo nakłaniani do rezygnacji z ubezpieczenia na życie i z posiadanej ochrony, zachęcamy do rozmowy ze swoim Konsultantem lub kontaktu bezpośrednio z nami:

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą infolinią:

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00