Ubezpieczenie - sprawdź co powinieneś wiedzieć

Najczęściej spotykane ubezpieczenia na życie obejmują śmierć osoby ubezpieczonej. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb finansowych bliskich ubezpieczonego, powstałych na skutek jego śmierci. W takiej sytuacji wypłacane przez ubezpieczyciela świadczenie umożliwia bliskim zmarłej osoby utrzymać dotychczasowy poziom życia.

Dodatkową cechą wybranych ubezpieczeń na życie, oprócz części zapewniającej wypłatę świadczenia w przypadku śmierci, jest również możliwość gromadzenia kapitału na określony lub dowolny cel. Często zdarza się, że jedna umowa łączy w sobie obie te cechy.
Do  gromadzonego kapitału mogą być dodawane premie, bonusy czy udział w zysku. Ich poziom zależy od tego, jaki sposób ubezpieczyciel przyjął jako zasadę lokowania środków pochodzących ze składek swoich Klientów.

"Ubezpieczenia na życie umożliwiają również objęcie ochroną innych zdarzeń, takich jak wystąpienie poważnej choroby, inwalidztwa czy niezdolności do pracy."

 

Większość ubezpieczeń na życie jest opłacana regularnie, co ułatwia budowanie kapitału dzięki niewielkim systematycznym nakładom. W zależności od wyboru Ubezpieczającego (czyli osoby, która zawarła umowę i zobowiązała się wpłacać składki) składki regularne mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Zwróć uwagę na elastyczność umowy, którą zawierasz. W ramach zawartej umowy można dokonywać różnego rodzaju zmian, np. wysokości składki i sumy ubezpieczenia (zarówno obniżenie w razie konieczności, jak i podwyższenie); Co roku ubezpieczyciel może proponować indeksację składki a w konsekwencji sumy ubezpieczenia, co pozwala na utrzymanie realnej wartości kwot, które miałyby być wypłacone np. za 20 lat.
W przypadku przejściowych kłopotów można zawiesić opłacanie składek nawet na 12 miesięcy.