Ubezpieczenie posagowe - co to jest i dlaczego warto je wykupić?

Odpowiednio dopasowane ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe, potocznie określane jako polisa posagowa dla dziecka, pozwala zapewnić wchodzącemu w dorosłość młodemu człowiekowi kapitał na sfinansowanie jego potrzeb. Ile kosztuje ubezpieczenie posagowe, w jaki sposób opłacana przez Ciebie polisa posagowa pomoże Twojemu dziecku i dlaczego warto wybrać ubezpieczenie w Pru? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest i jak działa ubezpieczenie posagowe?

Formalnie rzecz biorąc ubezpieczenie posagowe to ubezpieczenie na życie i dożycie, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego dziecka. Jednakże jego głównym celem jest  gromadzenie kapitału przeznaczonego na start ubezpieczonego dziecka w dorosłość. W praktyce jest to zatem ubezpieczenie na życie z opcją oszczędzania na dowolny cel, ponieważ środki odłożone w okresie trwania ubezpieczenia ubezpieczone dziecko może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel, niezależnie od pierwotnych intencji ubezpieczającego.

Dla kogo jest posagowe ubezpieczenie na życie?

Jak już wspominaliśmy, tego rodzaju ubezpieczenie na życie ma charakter ochronno-oszczędnościowy i jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą zapewnić swoim dzieciom odpowiednie zabezpieczenie finansowe w momencie wejścia w dorosłość. Równocześnie chronią życie dziecka i jego zdrowie, jesli dokupią umowy dodatkowe. W tym miejscu trzeba także podkreślić, że ze względu na swą specyfikę, jest to forma ochrony i oszczędzania przeznaczona dla osób nastawionych na długoterminowe, systematyczne odkładanie środków na potrzeby rozpoczynającego dorosłe życie dziecka.

Umowy tego typu są zawierane na wiele lat – w przypadku oferowanego przez Pru ubezpieczenia START W ŻYCIE minimalny okres ubezpieczenia wynosi 10 lat, a ochrona może trwać maksymalnie do dnia poprzedzającego rocznicę umowy po ukończeniu przez ubezpieczone dziecko 25. roku życia. Z uwagi na fakt, że wiek dziecka stanowi naturalne ograniczenia dla okresu trwania umowy, dobrym pomysłem jest zdecydowanie się na zakup tego typu polisy jak najwcześniej. Dzięki temu wykupiona przez Ciebie polisa posagowa gwarantuje nie tylko otrzymanie określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w umowie, ale także może stanowić doskonały sposób na sfinansowanie np. studiów dziecka.

Ubezpieczenie posagowe - zakres ochrony

Podstawowym zakresem ochrony w przypadku posagowych ubezpieczeń na życie jest śmierć ubezpieczonego dziecka w okresie ubezpieczenia oraz dożycie przez ubezpieczone dziecko do końca okresu wskazanego w zawartej umowie. Możesz rozszerzyć ten zakres na podstawie oddzielnie zawartych umów dodatkowych, zgodnie z zasadami określonymi w każdej z nich oraz zgodnie z ich warunkami. Pamiętaj, że dla każdej dodatkowej umowy obowiązują odrębne OWUD (Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego), z którymi musisz się zapoznać.

Jako ubezpieczający, możesz rozszerzyć zakres umowy ubezpieczenia START W ŻYCIE zawartej z Pru o następujące ubezpieczenia dodatkowe:

 • na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji
 • na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji
 • na wypadek poważnego zachorowania dziecka
 • przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
 • przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa
 • przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci
 • przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania

Spośród wymienionych umów dodatkowych warto zwrócić szczególną uwagę na dodatkową ochronę, jaką daje ubezpieczenie przejęcia opłacania składek przez towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku śmierci opiekuna dziecka (ubezpieczającego). Dzięki temu zyskujesz pewność, że nawet gdy umrzesz zanim nastąpi koniec okresu wskazanego w polisie, składka będzie nadal opłacana, przez Pru, a w przyszłości dziecko otrzyma świadczenie dzięki czemu w chwili wejścia w dorosłe życie będzie zabezpieczone finansowo w zaplanowanym przez Ciebie wymiarze.

Czy tylko rodzic albo opiekun prawny może kupić posagowe ubezpieczenie dziecka?

W praktyce ubezpieczającym najczęściej jest jedno z rodziców bądź bliscy dziecka, choć nie zawsze musi to być osoba bezpośrednio spokrewniona z ubezpieczanym dzieckiem. Ubezpieczenie na rzecz dziecka może wykupić także np. wujek, ciocia, dziadkowie, starszy brat, przyjaciel rodziny czy matka chrzestna – pod względem pokrewieństwa nie ma tu żadnych ograniczeń. Co w tym kontekście ważne do zawarcia umowy posagowej wymagany jest udział rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, jeśli ubezpieczającym nie jest osoba spokrewniona, który reprezentuje ubezpieczone dziecko. Niezależnie od stopnia pokrewieństwa ubezpieczający bierze na siebie obowiązek opłacania składek wymaganych umową.

Weź również pod uwagę, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia START W ŻYCIE jasno określają wymagania formalne co do ubezpieczającego. Zgodnie z nimi, polisę posagową może wykupić dla dziecka osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma ukończony 18. rok życia w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Umowę może zawrzeć także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną.

Jak przebiega zawarcie umowy?

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia posagowego odbywa się w Pru na podstawie wniosku złożonego przez ubezpieczającego na formularzu udostępnionym przez ubezpieczyciela. Co istotne, jeszcze przed zawarciem umowy zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczone dziecko, a w jego imieniu jego rodzice lub opiekunowie prawni, otrzymują od Pru Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z którymi powinni się dokładnie zapoznać. W razie potrzeby, ubezpieczyciel może poprosić także o dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji oraz akceptacji złożonego wniosku.

Dodatkowo może okazać się, że ubezpieczone dziecko będzie musiało poddać się badaniom lekarskim bądź diagnostycznym – ta dodatkowa procedura może być konieczna ze względu na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Co ważne, koszty badań zleconych przez Pru pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pamiętaj, że samo złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów i przejście zleconych badań nie jest gwarancją zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Może okazać się, że ryzyko ubezpieczeniowe będzie zbyt wysokie, w wyniku czego nastąpi odmowa zawarcia umowy.

Jaka jest wysokość składki i koszty ubezpieczenia posagowego?

Ochronno-oszczędnościowe ubezpieczenie START W ŻYCIE możesz opłacać w składkach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych, a minimalna kwota składki za umowę ubezpieczenia wynosi jedynie 125 zł miesięcznie.

Wysokość składki za ubezpieczenie posagowe w każdym przypadku ustalana jest jednak indywidualnie i zależy od wielu czynników. W Pru pod uwagę brane są między innymi:

 • gwarantowana wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia,
 • suma ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego dziecka,
 • wybrany profil gromadzenia oszczędności,
 • wiek ubezpieczonego dziecka,
 • okres ubezpieczenia,
 • częstotliwość opłacania składek.

Wypłata świadczenia - kiedy można otrzymać środki z ubezpieczenia posagowego?

Wypłata świadczenia odbywa się zawsze zgodnie z warunkami, na jakich została zawarta umowa z ubezpieczycielem, ale ubezpieczone dziecko nigdy nie może otrzymać świadczenia wcześniej niż w momencie zakończenia okresu ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wybierany jest w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o formalności i dokumenty, jakie są niezbędne do otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia posagowego, to w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu dożycia końca okresu ubezpieczenia wymagany jest wniosek o wypłatę świadczenia oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem. Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, Pru poinformuje jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie jest wypłacane uposażonym wskazanym w zawartej umowie, zgodnie z procentowym udziałem każdego z nich w wypłacanej kwocie (ustala go ubezpieczający, za zgodą ubezpieczonego). Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego jest wypłacane na podstawie złożonego w Pru wniosku wraz z wymaganym kompletem dokumentów (wskazanych przez Pru w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o śmierci ubezpieczonego oraz dostępnych na stronie internetowej Pru). Po złożeniu kompletu dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia, świadczenie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, a jeśli wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z danym przypadkiem nie jest możliwe w tym terminie, kwota zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od daty ich wyjaśnienia.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności - kiedy ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia START W ŻYCIE i ogólne warunki ubezpieczenia każdej dodatkowej umowy, o jaką możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową, zawsze zawierają precyzyjnie wskazane sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona bądź wyłączona. To właśnie dlatego zawsze należy uważnie przeczytać OWU, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności bądź niezrozumienia znajdujących się tam zapisów masz prawo prosić o wyjaśnienia przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego.

Do przykładowych sytuacji, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona lub wyłączona, należą między innymi:

 • samobójstwo ubezpieczonego przed upływem 1 roku od daty zawarcia umowy;
 • śmierć ubezpieczonego lub jego niezdolność do pracy wskutek czynnego uczestnictwa w wojnie, działaniach zbrojnych, aktach przemocy, aktach terroru, operacjach o charakterze wojskowym, misjach pokojowych, misjach stabilizacyjnych lub zamieszkach;
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
 • uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu lub operacja wskutek uprawiania sportów ekstremalnych (zgodnie z listą wskazaną w OWU zawartej umowy);
 • zatajenie lub podanie we wniosku o zawarcie umowy nieprawdziwych informacji co do okoliczności, o które ubezpieczający, ubezpieczony lub ich przedstawiciele byli pytani przez Pru we wniosku o zawarcie tej umowy.

Finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka i łatwiejszy start w dorosłość, czyli dlaczego polisa posagowa dla dziecka w Pru to dobry wybór?

Ochrona ubezpieczeniowa, jaką może zapewniać Tobie i Twojemu dziecku ubezpieczenie posagowe z właściwie dobranymi umowami dodatkowymi, stanowi skuteczne wsparcie finansowe dla domowego budżetu, kiedy w wyniku nieprzewidzianych okoliczności znajdziesz się w trudnej sytuacji. To nie jedyna korzyść, na jaką możesz liczyć, wykupując ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe w Pru. Do najważniejszych pozostałych zalet ubezpieczenia posagowego należą przede wszystkim:

 • gwarancja, że dziecko otrzyma świadczenie w kwocie określonej w OWU i zgodnie z postanowieniami umowy;
 • możliwość precyzyjnego wskazania terminu, w którym dziecko ma otrzymać świadczenie – z zastrzeżeniem minimalnego okresu trwania polisy (10 lat) oraz maksymalnego wieku, tzn. do ukończenia przez dziecko 25 lat;
 • wybór formy wypłaty świadczenia – jednorazowo lub w maksymalnie 4 ratach, które Pru może wypłacić co rok;
 • możliwość swobodnego dostosowywania zakresu ochrony w ramach dostępnych w Pru umów dodatkowych;
 • możliwość zmiany częstotliwości wpłat bądź czasowego zawieszenia opłacania składek;
 • indeksacja oraz możliwość uzyskania premii rocznych i premii końcowej, które dodatkowo zwiększają wartość oszczędności zgromadzonych dla Twojego dziecka.

Podsumowanie

Chęć zapewnienia własnemu dziecku jak najlepszego startu w dorosłe życie oraz spełnienia jego marzeń niezależnie od tego, co może się przydarzyć w przyszłości, to jedna z największych trosk każdego rodzica. Nie wszystko w życiu da się jednak przewidzieć, dlatego warto z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o finansową przyszłość swojego dziecka. Ubezpieczenie posagowe w Pru to dobre zabezpieczenie przyszłości dziecka w wymiarze finansowym, które możesz łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie ubezpieczeń posagowych, zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.