Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które większość z nas zaciąga raz w życiu, najczęściej na długie lata. Czy aby go zaciągnąć wymagane jest ubezpieczenie na życie jako forma zabezpieczenia jego spłaty, a jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego - podstawowe informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest już ustanowiona hipoteka. Najczęściej tego rodzaju kredyty są udzielane na budowę lub zakup nieruchomości.

Ze względu na długoterminowy charakter tego zobowiązania należy mieć świadomość, że w celu zredukowania różnego rodzaju ryzyk stosuje się dodatkowe zabezpieczenie w postaci różnych ubezpieczeń, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe (np. ubezpieczenie mieszkania od pożaru) oraz ubezpieczenia osobowe (np. ubezpieczenie na życie). Odpowiednio dobrana do potrzeb i sytuacji życiowej kredytobiorcy ochrona ubezpieczeniowa może stanowić bardzo dobrą formę zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego w razie różnych nieprzewidzianych zdarzeń np. niezdolności do pracy lub śmierci posiadacza kredytu.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego - kiedy jest dobrowolne, a kiedy obowiązkowe?

Ubezpieczenie na życie jako forma zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego jest co do zasady ubezpieczeniem dobrowolnym, a obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie nakazują nikomu posiadania ubezpieczenia na życie. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, żaden bank ani inny kredytodawca nie może dokonywać tzw. sprzedaży wiązanej, czyli wymagać do kredytu hipotecznego innego produktu – w tym ubezpieczenia oferowanego przez konkretną firmę ubezpieczeniową. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest rachunek osobisty przeznaczony do obsługi zaciągniętego zobowiązania.

Warto jednak mieć na uwadze, że przepisy prawa pozwalają kredytodawcom ustanawiać dodatkowe wymagania w zakresie zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny i to niezależnie od wysokości kredytu. To właśnie ustawowa możliwość ustanowienia przez banki dodatkowych wymagań co do ubezpieczeń związanych z kredytami hipotecznymi pozwala bankom wymagać od kredytobiorców posiadania ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń na życie) i wydawać decyzje odmowne potencjalnym kredytobiorcom, którzy takiego ubezpieczenia nie mają bądź nie chcą zakupić.

Należy mieć jednak na uwadze, że banki mogą stosować tzw. sprzedaż łączoną, dzięki czemu zakup ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank kredytujący ma wiele zalet. Najważniejsza jest taka, że w zależności od oferty banku masz dzięki temu szansę uzyskać nieco korzystniejsze warunki umowy kredytowej. Możesz wprawdzie zaciągnąć kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia na życie, ale najprawdopodobniej otrzymasz od banku mniej atrakcyjne oprocentowanie, wyższą marżę lub prowizję za jego udzielenie. W zależności od okresu i kwoty, na jaką zaciągasz kredyt hipoteczny, może się to przełożyć na zobowiązanie wyższe nawet o dziesiątki tysięcy złotych, a więc znacznie więcej, niż koszt ubezpieczenia na życie.

Niektóre banki również oferują preferencyjne warunki kredytowania nawet jeśli ubezpieczenie na życie zostało zawarte bez ich pośrednictwa. Warto przed podjęciem decyzji o wyborze instytucji kredytującej zapoznać się z wymogami w tym zakresie. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenia związane z kredytem hipotecznym nie muszą być zawierane z bankiem czy instytucją udzielającą kredytu i istnieje w tym zakresie pełna dowolność. Bank może wprawdzie wymagać ubezpieczenia do kredytu jako formy jego zabezpieczenia, nie może natomiast żądać posiadania ubezpieczenia w konkretnym towarzystwie ubezpieczeń, ponieważ byłoby to naruszeniem obowiązujących przepisów.

Zakres ubezpieczenia do kredytu hipotecznego - wymagania banków a potrzeby kredytobiorcy

Nie jest żadną tajemnicą, że minimalne wymagania co do zakresu ubezpieczenia na życie dla osób zaciągających kredyt hipoteczny są zawsze określane w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy banku lub instytucji udzielającej kredytu. Z tego względu każdy kredytobiorca hipoteczny, wykupując ubezpieczenie na życie dla siebie, powinien skupić się przede wszystkim na jak najlepszym zabezpieczeniu własnych interesów. Spełnienie wyłącznie minimalnych wymagań banku to zdecydowanie za mało, aby zapewnić Ci ochronę ubezpieczeniową w takim zakresie, jakiego realnie możesz potrzebować.

W praktyce oznacza to, że musisz tak dobierać zakres ochrony i umowy dodatkowe do swojej indywidualnej polisy na życie, aby jak najlepiej chroniły finansowo zarówno Ciebie jako kredytobiorcę, jak i najbliższe Ci osoby. Poza finansowym zabezpieczeniem najbliższych na wypadek Twojej śmierci, podczas wyboru ubezpieczenia na życie zastanów się, czy nie będzie Ci potrzebna także ochrona w przypadku:

 • długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem;
 • poważnego zachorowania spowodowanego chorobą lub wypadkiem;
 • pobytem w szpitalu lub operacją spowodowanymi chorobą lub wypadkiem;
 • poważnego inwalidztwa spowodowanego chorobą lub wypadkiem.

Dlaczego to tak ważne? Otóż nie możesz zakładać, że w perspektywie 20 czy 30 lat (a na takie okresy zazwyczaj są zaciągane kredyty hipoteczne) nie przydarzy Ci że żaden nieszczęśliwy wypadek albo choroba. Co równie ważne, musisz pamiętać, że podstawowy zakres ubezpieczenia na życie obejmuje tylko Twoje życie jako osoby ubezpieczonej i nie uwzględnia wymienionych powyżej kwestii. Jeśli więc to na Tobie spoczywa ciężar zapewniania pieniędzy na spłatę kredytu, koniecznie pomyśl o finansowym zabezpieczeniu na wypadek, gdy w wyniku choroby lub wypadku przez dłuższy czas nie będziesz w stanie spłacać kredytu. Świadczenie z umowy podstawowej nie zostanie w takiej sytuacji wypłacone, Twoje wydatki na leczenie czy rehabilitację będą najprawdopodobniej dość wysokie, a ewentualne oszczędności błyskawicznie stopnieją. W jakiej sytuacji wtedy znajdą się Twoi najbliżsi? Czy będą mieć pieniądze na Twoje leczenie i jednocześnie na spłacanie rat kredytu? Czy będą mieli gdzie zamieszkać, kiedy w wyniku braku spłat bank upomni się o swoją własność, czyli kredytowaną nieruchomość?

Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy Ci do rozważenia we własnym zakresie, ale koniecznie zastanów się nad nimi przed zaciągnięciem długoterminowego kredytu.

Rodzaje ubezpieczeń do kredytu hipotecznego i ich zakres ochrony

Jednym z głównych powodów, dla których banki sugerują zakup ubezpieczenia na życie klientom zainteresowanym zaciągnięciem kredytu pod hipotekę nieruchomości jest fakt, że tego rodzaju polisa stanowi z perspektywy banku bardzo dobre zabezpieczenie spłaty kredytu. W przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie kredytowania, suma ubezpieczenia zostanie bowiem przeznaczona w pierwszej kolejności na regulację pozostałego do spłaty kapitału, a to dla banku jest znacznie bardziej opłacalną sytuacją niż przejęcie kredytowanej nieruchomości.

Oto opcje, jakie masz do wyboru w przypadku kredytu hipotecznego:

 1. Ubezpieczenie na życie
 2. W podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kredytów hipotecznych zapewnia ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego. Bank może zaproponować Ci tego typu polisę przy zawieraniu umowy kredytu, ale nie masz obowiązku się na nią decydować. Pamiętaj jednak, że część banków wymaga tego rodzaju ubezpieczenia od kredytobiorców, oferując dodatkowo określone korzyści dla osób, które się na nie zdecydują (np. niższą marżę, zmniejszone oprocentowanie czy redukcję prowizji za udzielenie kredytu).
  W naszej ofercie tego typu ubezpieczenie to KOMFORT ŻYCIA, czyli polisa, która zapewnia ochronę Twojego życia na całym świecie, a w razie potrzeby może zostać łatwo rozszerzona o dodatkowe umowy odpowiednio do Twoich oczekiwań i sytuacji życiowej.
  KOMFORT ŻYCIA to pewność, że w razie Twojej śmierci bliscy otrzymają konkretną kwotę na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego (albo innych zobowiązań finansowych).
  Co równie ważne, KOMFORT ŻYCIA jako ubezpieczenie do kredytu hipotecznego pozwala Ci skorzystać z 11 różnych umów dodatkowych, dzięki którym optymalnie dopasujesz zakres ochrony i wysokość sum ubezpieczenia do swoich faktycznych potrzeb.

 3. Ubezpieczenie na wypadek utraty zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy
 4. Ubezpieczenie to chroni kredytobiorcę przed negatywnymi konsekwencjami problemów z płynnością finansową spowodowanymi wskutek choroby lub wypadku. Warto dodać, że w niektórych przypadkach, zależnie od aktualnej oferty danego banku i obowiązujących promocji, dzięki zakupowi takiej polisy do kredytu hipotecznego możliwe jest uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowania (jak choćby niższe oprocentowanie, niższą marżę czy zmniejszenie kosztów obsługi kredytu).
  W Pru ochronę możesz sobie zapewnić poprzez zabezpieczenie finansowe na wypadek trwałej, całkowitej niezdolności do jakiekolwiek pracy w wyniku poważnej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, zawierając odpowiednie umowy dodatkowe do Twojej głównej polisy na życie. W zależności od wybranych przez Ciebie umów dodatkowych, gdy w konsekwencji wypadku lub choroby nieodwracalnie stracisz możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, możesz liczyć na wypłatę świadczenia w ustalonej kwocie (nawet do 2 000 000 zł).

 5. Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji, poważnego zachorowania oraz poważnego inwalidztwa
 6. Są to ubezpieczenia dobrowolne, najczęściej dostępne w formie umowy dodatkowej do Twojej głównej polisy na życie. W niektórych przypadkach, zależnie od banku i jego polityki kredytowej, posiadanie takiej formy ochrony ubezpieczeniowej może przełożyć się na możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowania.
  Zdecydowanie ważniejsze jest jednak to, że tego typu ubezpieczenie zabezpiecza finansowo Ciebie i Twoich najbliższych w sytuacji, gdy przez jakiś czas nie będziesz móc wykonywać pracy zarobkowej i spłacać kredytu ze względu na chorobę, pobyt w szpitalu, ciężką chorobą czy inwalidztwo.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twojej polisy na życie - dlaczego są ważne?

Dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) przed zawarciem umowy, to jedna z najważniejszych formalności, jakich musisz dopełnić. Wynika to z faktu, że wszystkie istotne informacje o zakresie ubezpieczenia i warunkach zawieranej umowy znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Są to:

 • zakres ochrony,
 • wyłączenia ochrony,
 • obowiązki i prawa stron umowy,
 • warunki uzyskania wypłaty świadczenia.

To jednak nie jedyny powód, dla którego należy zapoznać się z OWU. W dokumencie tym zawarte są także definicje pojęć stosowanych przez ubezpieczyciela, określone są okresy karencji, a także warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. Tutaj też konkretnie wskazane jest, czego nie obejmuje ubezpieczenie, kiedy masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia i ile dni od zawarcia umowy obowiązują okresy karencji.

Pamiętaj, jeśli zamierzasz zawrzeć umowę ubezpieczenia, a nie rozumiesz któregoś zapisu bądź informacji z OWU, skontaktuj się z agentem ubezpieczeniowym i poproś o wyjaśnienie Twoich wątpliwości.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym i od czego zależy wysokość składki?

Nie da się jednoznacznie określić, ile kosztuje ubezpieczenie od śmierci ubezpieczonego, ponieważ nie istnieje żaden „szablon” czy uniwersalny cennik ubezpieczeń dostępnych dla posiadaczy kredytów hipotecznych. Każdy zakład ubezpieczeń stosuje swoje stawki, a dodatkowo składka zależy od wielu parametrów takich jak okres kredytowania (okres ubezpieczenia), wysokość kredytu (suma ubezpieczenia), wiek, stan zdrowia itp. Dlatego składka zawsze jest wyliczana indywidualnie, w oparciu o szereg parametrów.

Do najważniejszych czynników, jakie mogą mieć wpływ na wysokość składki należą:

 • wiek ubezpieczonego i jego stan zdrowia,
 • okres trwania umowy ubezpieczeniowej,
 • suma ubezpieczenia,
 • liczba i rodzaj umów dodatkowych.

Jeśli chcesz sprawdzić, jaka będzie Twoja składka ubezpieczenia na życie w Pru skorzystaj z kalkulatora ubezpieczenia na życie online.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.