Nieopłacenie składek ubezpieczeniowych – co wtedy?

Po zawarciu polisy ubezpieczeniowej konieczne jest ustalenie terminu i częstotliwości płatności składek. Zdarza się jednak, że ze względu na różne okoliczności taka składka nie zostanie przez nas opłacona. Jakie to może mieć konsekwencje? Czy są sytuacje, w których nieopłacenie składki nie będzie się wiązało dla nas z problemami i czym jest instytucja zawieszenia składki?

Jakie są najczęstsze powody niepłacenia składki?

Możemy wyróżnić kilka powodów związanych z nieopłaceniem składki ubezpieczeniowej w terminie. Najczęściej wynika to z roztargnienia z powodu nadmiaru obowiązków czy też problemów rodzinnych. Zdarza się także, że składki za polisę nie opłacimy w związku z wyjazdem urlopowym lub ze względu na problemy zdrowotne, które skończyły się pobytem w szpitalu. Czasami problemem jest także brak terminowego wpływu wynagrodzenia. Trudności u obecnego pracodawcy lub zmiana pracy mogą spowodować czasowe kłopoty z finansami. Zwykle ubezpieczyciel przypomina nam na różne sposoby (np. telefonicznie lub za pomocą maila), że przychodzi czas na opłacenie składki, ale mimo tego takiej składki nie opłacamy.

Czy można zapobiec konsekwencjom nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie? Tak – istnieje kilka sposobów, dzięki którym o takiej składce nie zapomnimy. Po pierwsze, można ustawić w banku stały przelew składki. Dobrym rozwiązaniem jest także określenie w umowie ubezpieczeniowej składki miesięcznej. Ze względu na wysoką częstotliwość dokonywania opłat jest mniejsze ryzyko, że o niej zapomnimy. Warto również określić w umowie taki dzień miesiąca do opłaty składek, który będzie następował po dniu wypłaty. Unikniemy przez to problemów z brakiem środków na koncie i przesunięciem się opłaty na inny termin. Wreszcie przy wyborze konkretnej oferty ubezpieczeniowej kluczowe jest dobranie jej tak, by była ona dopasowana do naszych możliwości finansowych.

Ile dni ma ubezpieczony na zapłacenie składki?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w indywidualny sposób określa termin, w którym może być opłacona składka ubezpieczeniowa. Najczęściej składka może być opłacana miesięcznie (najczęstszy wariant wybierany przy ubezpieczeniach na życie), kwartalnie, półrocznie albo rocznie. Tak jest np. w Prudential. Wystarczy wybrać interesujący nas wariant, dopasowany do naszych możliwości budżetowych. Składkę ubezpieczeniową należy opłacać w wysokości, z częstotliwością oraz w terminach określonych na polisie przez ubezpieczyciela, na wskazany rachunek bankowy za pomocą przelewu. Zmiana częstotliwości i terminów opłacania składek następuje za uprzednią zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego. Zanim zostanie ona zaakceptowana, należy dokonywać płatności z dotychczasową częstotliwością i w terminach. Warto mieć przy tym na uwadze to, że zmiana częstotliwości dokonywania płatności za ubezpieczenie może wiązać się ze zmianą wysokości składki.

Konsekwencje za brak wpłaty składki w terminie

Nieopłacenie składki w terminie może się zdarzyć każdej osobie. Konsekwencje braku uiszczenia składki w terminie są jednak poważne. Przede wszystkim ubezpieczyciel może w takim przypadku wypowiedzieć nam umowę ubezpieczenia. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w takim przypadku nie uzyskamy świadczenia, nawet wtedy, gdy wcześniej regularnie opłacaliśmy składkę. Osobę, która kupuje ubezpieczenie, obowiązują różne terminy, które mogą się różnić w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli chodzi np. o ubezpieczenia Komfort Życia w Prudential, wypowiedzenie ubezpieczenia następuje po upływie terminu 60 dni od dnia, w którym miała zostać opłacona składka, o ile wcześniej zostało wysłane wezwanie do zapłaty informujące o skutkach nieopłacenia należnej składki. Ten okres 60 dni to okres prolongaty. W tym czasie wysyłane jest do Ubezpieczającego wezwanie do zapłaty składki w dodatkowym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od otrzymania wezwania. W okresie prolongaty ubezpieczyciel nadal chroni klienta. W takiej sytuacji wypowiedzenie umowy może nastąpić już dzień po tym, w którym upłynie prolongata (a więc dzień po 60. dniu od terminu zapłaty). Warto zatem trzymać się terminów zapłaty składki, by nie ryzykować utratą świadczenia z tytułu ubezpieczenia się.

Kiedy nie trzeba płacić składki?

Czy zawsze trzeba opłacać składkę ubezpieczeniową w wyznaczonych przez ubezpieczyciela terminach? Otóż nie! Zdarzają się sytuacje, w których, w razie wystąpienia określonych problemów, opłacanie składki zgodnie z umową dodatkową przejmuje ubezpieczyciel. W Prudential przejęcie obowiązku opłacania składek przez ubezpieczyciela możliwe jest np. w trzech sytuacjach:

  • poważnego zachorowania ubezpieczonego,
  • poważnego inwalidztwa ubezpieczonego,
  • niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Dzięki umowom dodatkowym chroniącym przed taką sytuacją zyskujemy pewność, że w razie określonych problemów nasze składki zostaną opłacone i na koniec okresu trwania umowy zostanie także zrealizowana wypłata kwoty gwarantowanej w umowie, jeśli korzystaliśmy z ubezpieczenia oszczędnościowego.

Osoba ubezpieczona, aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, powinna w takim przypadku przedstawić dokumenty, na podstawie których potwierdzona zostanie jej trudna sytuacja życiowa. Może to być np. zaświadczenie lekarskie lub też dokumentacja medyczna, która dokładnie opisuje przebieg określonej choroby. Inne dowody, które można przedstawić, to także dokumentacja policji z wypadku, którego efektem było poważne inwalidztwo osoby ubezpieczonej.

Czy można zawiesić płatność składek?

Opłacanie składek z tytułu umowy ubezpieczeniowej może zostać zawieszone. Zgodę na to musi wyrazić jednak ubezpieczyciel. W tym celu należy złożyć wniosek, a zgoda na zawieszenie umowy ubezpieczeniowej jest przekazywana w formie pisemnej. Zawieszenie składki ubezpieczeniowej pozwala na tymczasowe ograniczenie kosztów. To bardzo ważne wtedy, gdy z różnych względów znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak to wygląda w praktyce? Na przykład w Prudential takie zawieszenie opłacania składek może nastąpić po upływie określonego czasu od początku okresu ubezpieczenia. Istnieją jednak pewne dodatkowe warunki. W przypadku ubezpieczenia Emerytura bez Obaw są to 3 lata, warunkiem jest na przykład to, by wszystkie składki ubezpieczeniowe były opłacone oraz by gwarantowana wartość wykupu ubezpieczenia była równa co najmniej bieżącej, rocznej składce z tytułu głównej umowy ubezpieczenia oraz umów dodatkowych. Równie istotny jest czas zawieszenia. Nie może on być krótszy niż 3 miesiące, a dłuższy niż 12 miesięcy. Równie istotne jest to, że nie można zawieszać umowy ubezpieczeniowej zbyt często. Przykładowo w Prudential przy ubezpieczeniu Emerytura bez Obaw kolejne zawieszenie składki nie może być zrealizowane po upływie 5 lat, licząc od końca poprzedniego okresu, w którym składki były zawieszone. Drugim warunkiem jest opłacenie wszystkich składek wymaganych w danym okresie.