Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

1. Kim jesteśmy?

Administratorami Pana/Pani danych osobowych są:
a) Prudential Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, kod pocztowy 02-670, Warszawa; oraz

b) Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, kod pocztowy 02-670, Warszawa;
(dalej łącznie jako: „Prudential”, „my”).

2. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Informujemy, że Prudential Polska Sp. z o.o. oraz Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako odrębni administratorzy danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania rekrutacji łączonych prowadzonych jednocześnie w obu spółkach na określone stanowisko będą przetwarzali Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu aplikacyjnym dla kandydata oraz w przesłanym CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Ponadto, informujemy o tym, że:
1) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od momentu złożenia aplikacji, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pan/Pani odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji;

2) Jeżeli wyrazi Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, po zakończeniu bieżącego procesu rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat od wyrażenia zgody, w tym Pana/Pani CV będzie wyszukiwane po ogólnych, każdorazowo wskazywanych kryteriach wyszukiwania w celu realizowania uzasadnionego interesu Prudential polegającego na możliwości filtrowania CV zgromadzonych w bazie po podstawowych kryteriach dotyczących przyszłych rekrutacji;

3) W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć wyrażoną przez Pana/Panią zgodę dla obu podmiotów Prudential bez podawania przyczyny, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Prudential dokonanego przed jej cofnięciem; Proszę pamiętać, że cofnięcie zgody wobec któregokolwiek z podmiotów Prudential uniemożliwi Panu/Pani udział w bieżących lub przyszłych rekrutacjach prowadzonych do obu podmiotów łącznie.

3. Komu przekazujemy Pana/Pani dane osobowe?

Prudential w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji może przekazać Pana/Pani dane osobowe do podmiotów wykonujących dla Prudential usługi związane z realizacją procesów rekrutacyjnych, z którymi Prudential zawarł odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, mającym siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub na terytorium państw spoza EOG, takich jak Wielka Brytania, Indie lub Stany Zjednoczone, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Prudential. W przypadku transferu danych do Wielkiej Brytanii ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (,,KE”), która uznała, że jest to państwo trzecie dające wystarczające gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Inne kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Prudential dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pana/Pani ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. Należyta ochrona Pana/Pani danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pana/Pani danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdującego się poza EOG.

W przypadku transferu Pana/Pani danych osobowych poza EOG ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez KE.

Może Pan/Pani także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, kontaktując się z nami na zasadach określonych w pkt 5.

4. Pana/Pani prawa

1. Ma Pan/Pani prawo do żądania:

a. dostępu do Pana/Pani danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (art. 15 RODO – Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych);

b. kopii danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarczył/a i przekazania jej Panu/Pani lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);

c. sprostowania Pana/Pani danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);

d. usunięcia Pana/Pani wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:
I. wycofał/-a Pan/Pani zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych;
II. Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
III. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny;
IV. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Pana/Pani danych osobowych), w sytuacjach, gdy:
I. kwestionuje Pana/Pani prawidłowość danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Pana/Pani danych;
II. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
III. nie potrzebujemy już tych danych, ale Panu/Pani są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń,
IV. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

2. Ma Pan/Pani również prawo do:

a. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – ochrona Pana/Pani interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Pana/Pani sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je (art. 21 ust. 1 RODO);

b. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).

5. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej klauzuli, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Prudential za pośrednictwem adresu: e-mail bok.rodo@prudential.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Prudential podany w pkt 1 niniejszego dokumentu.

Może Pan/Pani też skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: IOD@prudential.pl.

Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.