Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

1. Kim jesteśmy?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prudential Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182 („Prudential”, „my”).

2. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe, takie jak dane imię, nazwisko, numer telefonu i kod pocztowy, będą przetwarzane przez nas w celu marketingu własnych produktów lub usług Prudential, w tym przyporządkowania do właściwego geograficznie przedstawiciela Prudential:
• w przypadku danych zebranych przez strony internetowe – na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia;
• w przypadku danych zebranych w formie ankiety – na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia;
• w przypadku danych zebranych z innych źródeł, np. poprzez formularz rekomendacji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do czasu złożenia sprzeciwu;
ale nie dłużej niż przez okres 10 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

3. Komu przekazujemy Pana / Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. przedstawicielom Prudential czy też dostawcom usług IT, mającym siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub na terytorium państw spoza EOG, takich jak Wielka Brytania, Indie lub Stany Zjednoczone, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Prudential. W przypadku transferu danych do Wielkiej Brytanii ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie decyzji Komisji Eurpejskiej („KE”), która uznała, że jest to państwo trzecie, dające wystarczające gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
Inne kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Prudential dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pana/Pani ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. Należyta ochrona Pana/Pani danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pana/Pani danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdującego się poza EOG.

W przypadku transferu Pana/Pani danych osobowych poza EOG ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez KE.

Może Pan/Pani także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, kontaktując się z nami na zasadach określonych w pkt 5.

4. Pana / Pani prawa

1) Ma Pan/Pani prawo do żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle ich pozyskania przez nas (art. 15 RODO – Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych);

b. kopii danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarczył/a, i przekazania jej Panu/Pani lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);

c. sprostowania Pana/Pani danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);

d. usunięcia Pana/Pani wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:

I. wycofał/a Pan/Pani zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych;

II. Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;

III. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny;

IV. Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;

e. ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Pana/Pani danych osobowych) w sytuacjach, gdy:

I. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Pana/Pani danych;

II. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;

III. nie potrzebujemy już tych danych, ale Panu/Pani są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

IV. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec wykorzystywania Pana/Pani danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

 

2) Ma Pan/Pani również prawo do:

a. cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO);

b. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – ochrona Pana/Pani interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Pana/Pani sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je (art. 21 ust. 1 RODO).

5. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej klauzuli w celu cofnięcia zgody, wyrażenia
sprzeciwu lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Prudential za pośrednictwem adresu e-mail: bok.rodo@prudential.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Prudential podany powyżej

Może Pan/Pani też skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: IOD@prudential.pl.

Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.